Mănăstirea Piatra Sfântă

Situatã în arealul satului Pietrãria din comuna Bârnova, judeţul Iaşi, la 10 km de municipiul Iaşi, la marginea unei pãduri din apropierea rezervaţiei naturale Dealul Repedea (sau Rãpidea), mănăstirea Piatra Sfântã (de cãlugãri), cunoscutã în secolele trecute cu numele Schitul Sihãstriei sau Schitul Tãrâţã, a fost înfiinţatã în prima jumãtate a secolului 18 pe un teren dãruit în 1721 de filantropul ieşean Dimitrie Bosie. Iniţial a fost construitã o bisericuţã din lemn destinatã unui schit numit Sihãstria în care vieţuiau câţiva cãlugãri pustnici. Aceşti cãlugãri au ridicat ulterior o altã sihãstrie cu biserica “Buna Vestire”. În 1732, domnul Moldovei, Grigore II Ghica, a trimis la aceastã sihãstrie meşteri şi materiale pentru construirea unei biserici din piatrã şi lemn, cu hramul “Buna Vestire”, care va fi terminatã în 1734. În timpul epidemiei de ciumã din anul 1734, la acest schit s-a organizat un lazaret pentru bolnavii de ciumã pentru a-i feri pe cei sãnãtoşi de bolnavii de ciumã. În 1754, domnul Moldovei, Matei Ghica (fiul lui Grigore II Ghica), a sprijint material pe cãlugãri sã construiascã o bisericã de zid pe locul celei din lemn care începuse sã se ruineze, biserica nouã primind hramul “Adormirea Maicii Domnului”. În hrisoavele domneşti, acest schit a fost consemnat de-a lungul timpului cu numele Schitul Sihãstriei sau Schitul Tãrâţã – nume preluat de la Gheorghe Tãrâţã, funcţionar al Epitropiei “Sfântul Spiridon” din Iaşi, care a donat prin testament, la 5 martie 1779, toatã averea sa acestui schit. Biserica actualã, cu o turlã pe naos şi o clopotniţã pe pronaos, a fost reconstruitã în întregime dupã cutremurul catastrofal din 4 martie 1977. Biserica nu are picturi murale interioare şi exterioare, fiind doar zugrãvitã în alb. În anul 1959, mănăstirea a fost desfiinţatã de autoritãţile comuniste, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 410, iar dupã prãbuşirea comunismului în decembrie 1989, mănăstirea a fost reînfiinţatã în 1990 ca mănăstire de cãlugãri. În anul 1998, mitropolitul de atunci al Moldovei şi Bucovinei, Daniel Ciobotea (devenit Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, dupã moartea Prea Fericitului Patriarh Teoctist la 30 iulie 2007) a schimbat numele acestei mănăstiri din Tãrâţã în Piatra Sfântã ca urmare a faptului cã aceasta se aflã în satul Pietrãria.