Culoare depresionare (M)

Culoarul Mureşului, culoar depresionar intramontan, de origine tectonică, situat în partea central-vestică a ţării, de-a lungul văii râului Mureş, între municipiul Alba Iulia (în Est-Nord Est) şi comuna Zam (în Vest-Sud Vest), delimitat de M-ţii Metaliferi şi Trascău (la Nord şi Nord Est) şi de prelungirile M-ţilor Cindrel, Şureanu şi Poiana Ruscăi (la Sud). Spre Sud, prin valea râului Strei, comunică cu Depresiunea Hunedoara şi cu Depresiunea Haţeg. Suprafaţa: circa 1 300 km2 (110 km lungime şi 8–15 km lăţime). Relieful este format dintr-o zonă colinară înaltă (400–600 m altitudine), fragmentată de văi, dezvoltată cu precădere pe stânga văii râului Mureş şi dintr-o câmpie aluvială etajată (190– 300 m altitudine), alcătuită din luncile şi terasele râului Mureş de pe ambele maluri. În această zonă de culoar temperaturile medii anuale sunt în jur de 9°C, iar precipitaţiile însumează 600–700 mm anual. Vegetaţia naturală este reprezentată prin păduri de stejar, gorun şi cer şi prin păşuni şi fâneţe în zona colinară; culturile agricole se practică în câmpia aluvială. Culoarul Mureşului cuprinde trei subdiviziuni: Culoarul Orăştiei, cu caracter predominant deluros, în Sud, şi de luncă şi terase, în Nord; Depresiunea Simeria-Deva reprezintă un culoar de vale mult lărgit, cu lunci şi terase bine dezvoltate; Depresiunea Ilia, cu sectoare de vale îngustă (îngustările de la Brănişca, tăiată în cristalin, şi de la Burjuc-Zam, în piroclastite) alternând cu cele de vale largă (bazinetul Ilia-Gurasada).