Ostroave (T)

TĂTARU, ostrov în partea de N a Deltei Dunării, situat între braţele Chilia şi Tătaru, pe terit. com. Chilia Veche, jud. Tulcea. Supr.: 400 ha.