Ostroave (O)

OSTROVU MOLDOVA VECHE se află în apele teritoriale româneşti ale fluviului Dunărea, în zona numită Clisura Dunării, la Sud de localitatea componentă Moldova Veche a oraşului Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin. Această insulă fluvială, nelocuită, lungă de 6 km, împreună cu apa care o înconjură, până la adâncimea de 2 m, formează o rezervaţie naturală, avifaunistică, extinsă pe o spurafaţă de 1 627 ha, din care 345 ha reprezintă insula propriu-zisă. Această rezervaţie face parte din Parcul Naţional Porţile de Fier şi a fost declarată arie naturală protejată de interes naţional la 30 nov.2004. În cadrul acestei rezervaţii predomină pâlcurile de răchită albă (Salix alba), răchită roşie (Salix purpurea), plopul alb (Populus alba) ş.a., precum şi numeroase specii de peşti, batracieni şi peste 72 de specii de păsări de apă, printre care egreta mare (Egretta alba), egreta mică (Egretta garzetta), lebăda (Cygnus olor), cormoranul mare (Phalacrocorax carbo), cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus), stârcul roşu (Ardea purpurea), cufundarul mic (Gavia stellata), barza neagră (Ciconia nigra), eretele vânăt (Circus cyaneus), şorecarul mare (Buteo rufinus), vulturul pescar (Pandion haliaetus) ş.a. Un aspect deosebit îl constituie prezenţa pe acest ostrov a unei colonii cu peste 100 de cai sălbăticiţi, care trăiesc în libertate deplină, fiind caii abandonaţi de către foştii locuitori ai acestui ostrov, în majoritate de origine sârbă, care s-au retras de pe acest ostrov la începutul anilor ’70 ai secolului 20 din cauza formării lacului de acumulare Porţile de Fier I (→).