Insule (A)

ADA-KALEH, insulã în partea de Sud Vest a României, situatã în albia fluviului Dunărea, la un km aval de municipiul Orşova. Lungimea: 1 750 m; lãţimea maximã: 500 m. În prezent este acoperitã de apele lacului de acumulare de la Porţile de Fier I, realizat în perioda 1964–1971. Monumentele importante (moscheea, bazarele ş.a.), care dãdeau insulei un aspect oriental, au fost transferate pe insula Şimian din faţa municipiului Drobeta-Turnu Severin. Prima fortificaţie de pe insulã, fãcutã în secolul 15 de voievodul Iancu de Hunedoara, avea ziduri groase din cãrãmidã, ganguri şi hrube boltite, porţi masive cu decoraţie barocã. Cunoscutã în Antichitate sub numele Erythia; în 1520, când insula a fost ocupatã de turci pentru a fi folositã ca avanpost în politica lor de expansiune, i s-a atribuit denumirea de Ada-Kaleh – nume care derivã de la cuvintele turceşti Ada (insulã) şi Kaleh (cetate), iar în secolul 18 s-a numit, o vreme, Carolina. În 1717, insula a fost cuceritã de austrieci care, din iniţiativa feldmareşalului Eugeniu de Savoia, au construit aici o puternicã cetate de tip Vauban.