Măguri (C)

CĂLĂŢELE, Măgura ~, formă pozitivă de relief, bine individualizatã, situatã pe terit. jud. Cluj, la SE de culmea Henţului din SE M-ţilor Vlădeasa, care străjuieşte lacul de acumulare Fântânele şi comunele Beliş, Mărgău şi Călăţele. Alt. max.: 1 404 m.