Peşteri (H)

HUDA LUI PĂPARĂ, peşteră în partea de V a României, situatã în NV M-ţilor Trascău (în masivul Bedeleu), pe versantul drept al văii Arieş, la 567 m alt., la 4 km S de satul Sălciua de Jos, jud. Alba. Lungimea galeriilor: 2 022 m. Cunoscutã din anul 1839. Peşterã activã, cu orientare N-S, strãbãtutã de pârâul Ponor, având numeroase sãli, cascade şi sifoane. Sala Minunilor, situatã la c. 200 m de la intrare, cea mai mare (50 x 80 m) şi mai interesantã, adãposteşte stalactite uriaşe şi un depozit imens de cheropterit (excremente de lilieci). Temp. aerului este de 10–11°C în coridorul principal şi 13– 20°C în Sala Minunilor. Faunã cavernicolã bogatã (lilieci, pãianjeni, melci, insecte etc.). Greu accesibilã.