Vânju Mare

Date generale

Oraşul Vânju Mare se află în jud. Mehedinţi, în zona de contact a Câmpiei Blahniţei cu Piem. Bălăciţei, la 100 m alt., la 32 km SE de municipiul Drobeta-Turnu Severin; 6 187 loc. (1 ian. 2011): 3 051 de sex masc. şi 3 136 fem. Supr.: 76,2 km2, din care 3,8 km2 în intravilan; densitatea: 1 628 loc./km2. Nod rutier. Producţie de confecţii bărbăteşti (cămăşi), tricotaje, cherestea şi produse alim. (preparate din lapte, panificaţie). Morărit. Centru viticol. Piaţă agricolă.

Istoric

În perimetrul actualului oraş au fost descoperite vestigii arheologice datând din Neolitic, Epoca fierului şi din perioada dacică. Prima menţiune documentară referitoare la localit. Vânju Mare datează din 1772, iar la 17 febr. 1968 a fost declarat oraş. În prezent are în subordine ad-tivă 4 sate: Bucura, Nicolae Bălcescu, Oreviţa Mare (atestată documentar în 1652), Traian. În arealul oraşului (în extravilan) se află o pădure de agrement, cu o zonă de interes cinegetic. Rezervaţia naturală „Lunca Vânjului” – o pădure de luncă alcătuită din stejar, frasin, arţar tătăresc. În pătura ierbacee vegetează, printre altele, mărgăritarul (Convallaria majalis).