Darabani

Date generale

Oraşul Darabani se află în extremitatea de Nord Est a României, în judeţul Botoşani, în Câmpia Jijiei Superioare, la 260 m altitudine, la 70 km Nord de municipiul Botoşani şi  la 2 km Sud de graniţa cu Republica Moldova, la intersecţia paralelei de 48’12” latitudine nordicã cu meridianul de 26’35” longitudine esticã, fiind cea mai nordicã aşezare urbanã a României. Din  punct de vedere demografic Darabani face parte din categoria oraşelor mici ale României, cu o populaţie de 11 837 locuitori (1 ianuarie 2008), din care 5 892 de sex masculin şi 5 945 de sex feminin. Oraşul cuprinde în arealul sãu o suprafaţã totalã de 99 km2, din care doar 11 km2 în intravilan. Raportând numarul de locuitori la suprafaţa oraşului în intravilan, rezultã o densitate de 1 076 locuitori pe km2. Exploatãri de nisip cuarţos şi de calcar.  Prelucrarea lemnului, a laptelui şi a cãrnii. Fabrici de confecţii, de încãlţãminte şi de produse ceramice. Morãrit şi panificaţie. Producţie de covoare. Centru pomicol.

Istoric

Localitatea apare menţionatã documantar ca sat, pentru prima oarã, în 1546 cu numele Cãbiceni – denumire pe care a pãstrat-o pânã în 1874 când a fost schimbatã în Darabani. Numele de Darabani l-a preluat de la corpul de ostaşi pedeştrii numiţi în Evul Mediu darabani. Din acest  corp de armatã erau luate strãjile la Curtea Domneascã medievalã. În 1835, localitatea Cãbiceni a cãpãtat dreptul de a organiza târguri, ulterior în cadrul acestor târguri fãcându-se un intens comerţ cu vite şi cu cereale. Comuna Darabani a fost trecutã în categoria oraşelor  (comunã urbanã) în anul 1926, în 1950 a redevenit  comunã, iar la 17 februarie 1968 a fost declaratã din nou oraş.

Monumente

Biserica “Sfantul Nicolae”, construitã în anii 1837-1840 prin strãdania boierului Teodor Balş; biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1834); biserica “Sfântul Nicolae” din satul Bajura (1907-1911); casa boierului Balş (1837).