Darabani

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Darabani se află în extremitatea de Nord Est a României, în provincia istorică Moldova, în partea de Nord-Nord Est a judeţului Botoşani, în Câmpia Jijiei Superioare, la 125-264 m alt. (Dealul Buleandra), la intersecţia paralelei de 48°11’11” latitudine nordicã cu meridianul de 26°35’21” longitudine esticã, fiind cea mai nordicã aşezare urbanã a României, la 65 km Nord de municipiul Botoşani, la graniţa cu Ucraina şi la 2 km Sud de graniţa cu Republica Moldova. Din punct de vedere demografic, Darabani face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 12 970 loc. (1 ian. 2019), din care 6 721 loc. de sex masc. şi 6 249 fem. Supr.: 99,9 km2, din care 12,6 km2 în intravilan; densitatea: 1 029 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 9 893 loc., 9 433 de persoane erau români (95,4%) şi 460 loc. (4,6%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 8 777 ortodocşi (88,7%), 415 adventişti de ziua a şpatea (4,2%), 219 penticostali (2,2%) şi 482 de persoane (4,9%) aparţineau altor confesiuni (baptişti ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Zăcământ de gaz metan. Exploatãri de nisip cuarţos (în satul Bajura) – zăcământ extins pe o supr. de 40 km2, cu un strat gros de 3-17 m, şi de calcar.  Prelucrarea lemnului, a laptelui şi a cãrnii. Fabrici de confecţii, de încălţăminte (din anul 2005) şi de produse ceramice. Morãrit şi panificaţie. Producţie de covoare. Filatura de bumbac, datã în folosinţă în anul 1980, a fost falimentatã în anul 1994 şi lichidatã pânã în anul 2000. Centru pomicol. `Vechi centru de olărit (1878-1950). Bibliotecã publicã, inauguratã în anul 1924, situată în conacul marelui logofăt Teodor Balş, azi cu peste 30 000 de volume; Muzeul Nordului, amenajat în conacul marelui logofăt Teodor Balş şi inaugurat la 9 aug, 2014, posedã importante colecţii de istorie şi etnografie de provenienţã locală; Muzeul memorial Leon Danaila (medic neurochirurg şi academician), amenajat în casa parinteascã a acestuia.

Istoric

Localitatea apare menţionatã documantar ca sat, pentru prima oară, în 1546, cu numele Cãbiceni – denumire pe care a pãstrat-o pânã în anul 1725, când apare consemnată pe o hartă cu numele Darabani, nume regãsit şi în Catagrafia Moldovei din anul 1774, în care se consemnează şi existenţa a 90 de familii care locuiau în Darabani. Numele Darabani l-a preluat de la corpul de ostaşi pedeştrii, numiţi în Evul Mediu darabani, care aveau garnizoana la Căbiceni, din rândul cãrora erau selectate străjile de pazã la Curtea domnului Moldovei. De altfel, într-un document medieval apare următoarea menţiune:

în urmă dupre numele stării sociale a locuitorilor, cari aparţineau la căpetenia locală a corpului Darabanilor“.

În anul 1837, la cererea hatmanului şi marelui logofãt Teodor Balş, domnul Moldovei, Mihai Sturdza, a decretat ca localitatea Darabani să aibe dreptul de a organiza târguri, ulterior în cadrul acestor târguri fãcându-se un intens comerţ cu vite şi cu cereale. În 1841, la Darabani a fost inaugurată prima şcoală sătească din Moldova şi, tot atunci, a fost folosită prima ştampilã a localitãţii, cu inscripţia “Târgul Darabani”. În 1845 a fost inaugurat spitalul, în 1901 farmacia, iar în 1912 Judecãtoria. Comuna Darabani a fost trecută în categoria oraşelor  (comunã urbanã) în anul 1926, în 1950 a redevenit  comunã, iar la 17 februarie 1968 a fost declaratã din nou oraş, având în subordine administrativă 3 sate: Bajura, Eşanca şi Lişmăniţa.

Monumente

Biserica “Sfantul Nicolae”, azi declarată monument istoric, a fost construită în anii 1834-1840 prin strădania şi pe cheltuiala hatmanului şi marelui logofãt Teodor Balş, consolidată şi reparată dupã anul 1989; biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1834); biserica “Sfinţii Împãraţi Constantin şi Elena” (1994-2001, sfinţită la 7 oct. 2001); conacul lui Teodor Balş, construit în perioada 1834-1837, azi gãzduieşte Biblioteca publicã şi Muzeul Nordului; în satul Bajura se află biserica “Sfântul Nicolae” (1907-1911), iar în satul Eşanca existã mãnãstirea “Sfânta Treime” (de maici), cu biserica având dublu hram – “Sfânta Cuvioasã Parascheva” şi “Sfântul Serafim”, sfinţitã la 3 ian. 2009.

About

The town of Darabani is located in the Northeastern part of Romania, in the historical province of Moldova, in the Northeastern part of Botoşani County, in the Upper Jijia Plain, at 125-264 m altitude (Buleandra Hill), at the intersection of the parallel 48°11’11” North latitude with the meridian of 26°35’21” East longitude, being the Northernmost urban settlement in Romania, 65 km North of Botoşani, on the border with Ukraine and 2 km South of the border with Moldova. In terms of demographics, Darabani belongs to the category of small towns, with a population of 12,970 inhabitants (January 1, 2019), of which 6,721 males and 6,249 females. Area: 99.9 km2, of which 12.6 km2 in urban areas; density: 1,029 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 9,893 inhabitants, 9,433 people were Romanians (95.4%) and 460 inhabitants (4.6%) belonged to other ethnic groups. From a confessional point of view, there were registered at the same census 8,777 Orthodox (88.7%), 415 Seventh-day Adventists (4.2%), 219 Pentecostals (2.2%) and 482 people (4,9%) belonged to other denominations (Baptists, etc.), were atheists, without religion or with undeclared religion. Methane gas deposits. Quartz sand mining (in the village of Bajura) – extensive deposit on a surface of 40 km2, with a thickness of the layer of 3-17 m, and limestone. Wood, milk and meat processing. Garment, footwear (since 2005) and ceramic factories. Bakery products. Carpet production. Cotton spinning mill, put into use in 1980, was bankrupt in 1994 and liquidated until 2000. Fruit center. Old pottery center (1878-1950). Public library, inaugurated in 1924, located in the mansion of the great chancellor Teodor Balş, today with over 30,000 volumes; The Museum of the North, arranged in the mansion of the great chancellor Teodor Balş and inaugurated on August 9, 2014, has important collections of history and ethnography of local origin; Leon Danaila (neurosurgeon and academician) Memorial Museum, arranged in his parents’ house.

History

The locality is mentioned documentary as a village, for the first time, in 1546, with the name Căbiceni – a name that it kept until 1725, when it appears recorded on a map with the name Darabani, a name also found in the Census of Moldavia from 1774, which also records the existence of 90 families living in Darabani. The name Darabani was taken from the corps of infantry soldiers, called in the Middle Ages darabani, who had a garrison at Căbiceni, from which the guards of the Moldavian Court were selected. In fact, the following statement appears in a medieval document:

after the name of the social status of the inhabitants, who belonged to the local chief of the Darabani corps”.

In 1837, at the request of the hetman and the great chancellor Teodor Balş, the lord of Moldavia, Mihai Sturdza, decreed that Darabani should have the right to organize fairs, later in these fairs there was an intense trade in cattle and grain. In 1841, the first village school in Moldova was inaugurated in Darabani, and at the same time, the first seal of the locality was used, with the inscription “Darabani Fair”. In 1845 the hospital was inaugurated, in 1901 the pharmacy, and in 1912 the Court. Darabani commune was transferred to the category of towns (urban commune) in 1926, in 1950 it became a commune again, and on February 17, 1968 it was declared a town again, having under administrative subordination 3 villages: Bajura, Eşanca and Lişmăniţa.

Monuments

The “Saint Nicholas” Church, today declared a historical monument, was built in the years 1834-1840 through the efforts and at the expense of the hetman and the great chancellor Teodor Balş, consolidated and repaired after 1989; the church “The Holy Archangels Michael and Gabriel” (1834); the church of the Holy Emperors Constantine and Helen (1994-2001, consecrated on October 7, 2001); Teodor Balş’s mansion, built between 1834-1837, today houses the Public Library and the Museum of the North; in the village of Bajura there is the church “Saint Nicholas” (1907-1911), and in the village of Eşanca there is the monastery “Holy Trinity” (of nuns), with the church having a double patron – “Saint Pious Parascheva” and “Saint Seraphim”, consecrated in January 3, 2009.

Back to Romanian version