Comune (Î)

(Satele care intrã în componenţa fiecãrei comune sunt înscrise la sfârşitul articolelor referitoare la judeţe, la subtitlul Localitãţile judeţului Alba…, Arad…, Argeş etc)

ÎNTORSURA, com. în jud. Dolj, formată dintr-un sat, situată în Câmpia Desnăţui, pe râul Desnăţui; 1 515 loc. (1 ian. 2011): 751 de sex masc. şi 764 fem. Producţie de lanţuri şi arcuri. Culturi de cereale. Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (1783). Agroturism. Com. Întorsura a fost înfiinţată la 7 apr. 2004 prin desprinderea satului Întorsura din com. Radovan, jud. Dolj.

ÎNTREGALDE, com. jud. Alba, alcătuită din 11 sate, situată pe cursul superior al râului Galda, pe pantele şi la poalele de NV ale M-ţilor Trascău; 656 loc. (1 ian. 2011): 331 de sex masc. şi 325 fem. Expl. şi prelucr. primară a lemnului. Muzeu etnografic (inaugurat în anul 2007) în care sunt expuse unelte, obiecte de uz casnic, diverse produse ale meşteşugurilor tradiţionale ş.a. În satul Întregalde, menţionat documentar, prima oară, în 1525, se află o biserică ortodoxă, din lemn, cu hramul „Sfântul Ilie” (construită în 1774 şi pictată în 1789), iar în satul Dealu Geoagiului, o biserică din lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, datând din 1742, pictată în sec. 18 şi cu adăugiri din sec. 19. În arealul com. Întregalde, în perimetrul cheilor Găldiţei şi Turcului, se află o rezervaţie floristică (80 ha), iar pe terit. satului Tecşeşti există o poiană cu narcise, declarată rezervaţie naturală. Rezervaţie naturală cu flori-de-colţi. În satul Tecşeşti există avenul Piatra Cetii. Satul Tecşeşti se află în faza de depopulare, aici mai locuind doar câteva persoane.