Despre site

Versiunea în limba engleză (English version)

România Geografică este un site cu caracter enciclopedic care oferă informaţii variate referitoare la geografia, istoria, economia, cultura, ştiinţa, educaţia, sănătatea, turismul din România, precum şi date referitoare la populaţie, religie, climă, vegetaţie, faună, etnografie, opere de artă şi arhitectură, monumente ale naturii etc.

Conţinutul acestui site este în continuă expansiune, actualizare şi completare.

Acest site a fost realizat pe baza unui bogat şi variat material documentar şi este structurată alfabetic pe diferite domenii.

Cele peste 5 000 de articole-titlu prezentate în acest site de vaste dimensiuni privesc marile unităţi de relief ale României (munţi, dealuri, podişuri, câmpii ş.a.), toate râurile de peste 50 km lungime, cele mai importante lacuri naturale şi antropice, cele mai reprezentative parcuri naţionale şi rezervaţii naturale, depresiunile intramontane şi subcarpatice, pasurile, vârfurile montane şi deluroase, peşterile, cascadele, cheile etc., precum şi toate judeţele, municipiile, oraşele, comunele, staţiunile balneoclimaterice ale ţării, majoritatea mănăstirilor şi a bisericilor  din toate localităţile etc. Cele 12 917 sate câte existau în România în anul 2012 (faţă de 13 279 câte erau în anul 1996 şi 13 099 în anul 2001 – scăderea numărului de sate a fost cauzată de depopularea acestora) nu sunt tratate în cadrul unor articole de sine stătătoare, ele regăsindu-se inserate, în totalitate, în ordine alfabetică, la sfârşitul fiecărui judeţ.

De menţionat că în primul deceniu al mileniului III, în România au fost înfiinţate 225 de comune, 54 de comune existente în anul 2002 au fost trecute (în perioada 2004-2009) în categoria oraşelor, iar 9 oraşe au fost ridicate la rang de municipii, astfel că, în prezent, există 40 de judeţe şi, separat, municipiul Bucureşti cu rang de judeţ (fiind socotit ca al 41-lea judeţ al ţării), 103 municipii, 216 oraşe, 2 862 de comune, 12 917 sate (din care 481 de sate aparţin oraşelor şi municipiilor) şi 457 de localităţi componente ale oraşelor şi municipiilor.

Articolele referitoare la cadrul natural cuprind diverse informaţii despre elementele fizico-geografice (poziţia geografică, limite, suprafaţă, înălţime, lungime etc.), cele referitoare la localităţi includ date despre localizare, populaţie, economie, istorie, ştiinţă, cultură, artă, învăţământ, turism ş.a., iar sistemul de trimiteri de la un articol la altul completează în mod eficient aceste informaţii.

Grafia tuturor localităţilor existente pe teritoriul actual al României este în conformitate cu Legea nr. 2 din 17 febr. 1968, a Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 23 ian. 1981 şi a tuturor celorlalte Decrete-Lege emise de-a lungul anilor care sunt în vigoare şi în prezent.

Execuţia grafică a acestui site aparţine Elizei-Daniela Ghinea, iar imaginile au fost preluate, în baza unui abonament, din fondul de ilustraţii şi fotografii Shutterstock, sau au fost donate din diverse colecţii particulare.

Site-ul România Geografică nu beneficiază de copyright, preluarea şi folosirea datelor şi informaţiilor cuprinse în aceasta fiind gratuită, cu condiţia ca lucrarea să fie menţionată la sursele bibliografice.

Pentru sugestii referitoare la această enciclopedie online, contactaţi-mă la adresa de e-mail romaniageografica@gmail.com.

Autor,
Dan Ghinea  
Toronto, 25 septembrie 2020  


Geographical Romania is an encyclopaedic site that offers ample and diverse information on the geography, history, economy, culture, science, education, health, tourism in Romania, as well as data on population, religion, climate, vegetation, fauna, ethnography, works of art and architecture, natural monuments, etc.

The content of this site is constantly expanding, through regular updates and addition of new content.

This site was created based on numerous documentary materials and is structured alphabetically by different areas.

Geographical Romania  includes more than 5,000 title articles concerning the large relief units of Romania (mountains, hills, plateaus, plains, etc.), all rivers over 50 km long, the most important natural and anthropic lakes, the most representative national parks and nature reserves, intermontane and Subcarpathian depressions, passes, mountain and hills peaks, caves, waterfalls, gorges, etc., as well as all the counties, municipalities, cities, communes, spa resorts, the majority of religious and spiritual places, such as monasteries, churches, temples etc. The 12,917 villages that existed in Romania in 2012 (compared to 13,279 in 1996 and 13,099 in 2001 – the decrease in the number of villages being caused by their depopulation) are not dealt with in separate articles; instead, they are included, in alphabetical order, at the end of each county.

It should be mentioned that in the first decade of the 3rd millennium, in Romania were created 225 new communes, 54 localities with the status of a commune in 2002 became (in 2004-2009) cities, and 9 cities were elevated to the rank of municipalities; consequently, at present time, there are 40 counties, not counting the Bucharest municipality,  considered the 41st county of the country, 103 municipalities, 216 cities, 2,862 communes, 12,917 villages (out of which 481 villages belong to cities and municipalities) and 457 localities that are components of cities and municipalities.

The articles related to the natural environment include various information about physical-geographical elements (geographical position, borders, surface, height, length, etc.), those related to localities include data about location, population, economy, history, science, culture, art, education, tourism, etc., and the referral system and links from one article to another efficiently complete this information.

The spelling of all existing localities on the current territory of Romania is in accordance with Law no. 2 of February 17, 1968, of State Council Decree no. 15 of January 23, 1981 and all other Decree-Laws issued over the years that are still in force today.

The site was designed by Eliza-Daniela Ghinea, and the images were purchased from Shutterstock, or were donated by private persons from their personal collections.

Geographical Romania site is not copyrighted, the retrieval and use of the data and information contained therein is free, provided that the site is mentioned in the bibliographic sources.

For suggestions regarding this online encyclopaedia, contact me at the e-mail address romaniageografica@gmail.com.

Dan Ghinea
Author
Toronto, September 25, 2020