Otopeni

Date generale

Oraşul Otopeni se află în partea se Sud a României, în judeţul Ilfov, în Câmpia Vlăsiei, pe interfluviul Colentina-Pasărea, la 91 m altitudine, la intersecţia paralelei de 44º32’ latitudine nordică cu meridianul de 26°06’ longitudine estică, la 18 km Nord de capital ţării – municipiul Bucureşti. Din punct de vedere demografic, Otopeni face parte din categoria oraşelor mici cu o populaţie de 12 671 locuitori (la recensământul din 20-31 octombrie 2011), din care 12 492 români (98,59%), 17 maghiari (0,13%), 12 ruşi, 11 turci, 7 germani, 4 rromi şi 128 de locuitori aparţinând altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensământ s-au înregistrat 12 229 ortodocşi (96,51%), 115 romano-catolici (0,91%), 56 baptişti (0,44%), 24 de adventşti de ziua a şaptea (0,19%), 14 greco-catolici, 9 penticostali, 3 reformaţi şi 221 de locuitori de alte confesiuni, atei sau cu religie nedeclarată. Dacă raportăm numărul total al populaţiei (12 671 locuitori) la suprafaţa oraşului în intravilan (27,2 km2), rezultă o densitate de 466 locuitori pe km2. În arealul oraşului Otopeni se află aeroportul internaţional “Henri Coandă”, cel mai mare din ţară, inaugurat la 8 aprilie 1970, care deserveşte municipiul Bucureşti. Până în luna mai a anului 2004 acesta a purtat numele “Aeroportul internaţional Bucureşti-Otopeni”. Clădirea aeroportului a fost modernizată şi extinsă în perioada octombrie 1992 – decembrie 1993. La 27 decembrie 1994 a fost inaugurată pista nr. 1, cu o lungime de 3 500 m, reconstruită şi modernizată între iulie 1993 şi decembrie 1994. În prima jumătate a anului 2010 au fost efectuate lucrări de extindere a sălii de îmbarcare, iar în iulie-august acelaşi an au fost evaluate condiţiile de desfăşurare a serviciilor necesare pentru o procesare rapidă a pasagerilor, echipajelor aeronavelor, a bagajelor, mărfurilor şi poştei în vederea certificării acestui aeroport pentru aderarea României la spaţiul Schengen. În oraşul Otopeni există numeroase firme care produc calculatoare, aparate şi instrumente de măsură şi control, mobilă, confecţii textile, încălţăminte, articole de marochinărie şi de voiaj, mase plastice, materiale de construcţii, produse alimentare ş.a. La Otopeni funcţionează Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie (fundat în 1952) şi Centrul Cultural “Ion Manu” (din 1999).

Istoric

Săpăturile arheologice efectuate în perimetrul oraşului în anul 1966 au scos la iveală fragmente de vase ceramice şi diverse obiecte datând din prima Epocă a fierului (Hallstatt), precum şi vestigiile unei aşezări omeneşti din secolul 10. Prima menţiune documentară a localităţii Otopeni datează din 7 martie 1582, într-un hrisov domnesc, urmată de o altă atestare la 14 februarie 1587 când în hrisolvul semnat de Mihnea Turcitul se specifică faptul că banul Dragomir a dăruit mănăstirii “Sfânta Treime” (azi mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti) jumătate din satul Hodopeni (azi Otopeni) împreună cu toate moarile şi ţiganii de pe moşia sa. Denumirea actuală a localităţii datează din anul 1778. Comuna Otopeni a fost declarată oraş la 18 aprilie 1989, apoi a fost trecută în categoria aşezărilor rurale (în ianuarie 1990), iar la 30 noiembrie 2000 a redevenit oraş. Între 23 ianuarie 1981 şi 10 aprilie 1997 Otopeni a făcut parte din Sectorul Agricol Ilfov. Oraşul Otopeni are în subordine administrativă satul Odăi – numit iniţial Odăile Brâncoveanului sau Odăile Brâncoveneşti.

Monumente

Bisericile cu hramurile “Sfântul Gheorghe” (1803), “Sfântul Nicolae” (1935) şi “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (2008-2010).