Depresiuni (E)

ELAN, Depresiunea Elanului, depresiune cu caracter colinar în E României, în E Pod. Bârladului, la E de Dealurile Fãlciului, între râurile Elan, la V, şi Prut, la E. Formatã din culmi deluroase prelungi, ce coboarã uşor spre Valea Prutului, separate de vãi largi, cu şesuri extinse. Alt. max.: 234 m.

EZERIŞ, depresiune de eroziune, situatã în NV M-ţilor Banatului (Carpaţii Occidentali), între M-ţii Dognecei şi Semenic, la 200 m alt., drenatã de râul Tău. Supr.: c. 15 km2. Relief de luncã şi terase. Pomiculturã.