Depresiuni (E)

ELAN, Depresiunea Elanului, depresiune cu caracter colinar în partea de Est a României, în zona de Est a Podişului Bârlad, la Est de Dealurile Fãlciului, între râurile Elan, la Vest, şi Prut, la Est. Formatã din culmi deluroase prelungi, care coboarã uşor spre Valea râului Prut, separate de vãi largi, cu şesuri extinse. Altitudinea maximã: 234 m.

EZERIŞ, depresiune de eroziune, situatã în partea de Nord Vest a M-ţilor Banatului (Carpaţii Occidentali), între M-ţii Dognecei şi Semenic, la 200 m altitudine, drenatã de râul Tău. Suprafaţa: circa 15 km2. Relief de luncã şi terase. Pomiculturã.