Moineşti

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Municipiul Moineşti se aflã în partea de Est a României, în provincia istoricã Moldova, în zona de Nord-Vest a judeţului Bacãu, în Depresiunea Tazlãu, la poalele culmii Berzunţi, la 480 m altitudine, pe râul Ormeniş, la intersecţia paralelei de 46º27’  latitudine nordicã cu meridianul de 26º28’ longitudine esticã, la 49 km Sud Vest de municipiul Bacău; 24 168 loc. (1 ian. 2019), din care 11 787 loc. de sex masc. şi 12 381 fem. Supr.: 46 km2, din care 8,8 km2 în intravilan; densitatea: 2 746 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul de 21 787 loc., 19 385 de persoane (89,0%) erau români, 1 108 rromi (5,1%) şi 1 294 loc. (5,9%) aparţineau altor etnii (maghiari, germani ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 18 963 ortodocşi (87,0%), 1 061 romano-catolici (4,9%), 326 penticostali (1,5%) şi 1 437 loc. (6,6%) aparţineau altor confesiuni (creştini de rit vechi, martorii lui Iehova, adventişti de ziua a şaptea, baptişti, greco-catolici ş.a), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Moineşti este unul dintre principalele noduri rutiere ale judeţului Bacău şi dispune de o staţie finalã de cale feratã pe linia AdjudOneştiTârgu OcnaComăneşti – Moineşti, inauguratã în 1899. Moineşti este unul dintre  centrele importante de exploatare şi rafinare ale petrolului. Prima menţiune documentarã referitoare la existenţa  zãcãmintelor de petrol de aici (pãcura) dateazã din 1440. Principalele activitãţi economice ale municipiului Moineşti sunt exploatarea şi prelucrarea petrolului, construcţiile de utilaje pentru foraj, exploatarea şi prelucrarea lemnului (mobilã, cherestea ş.a.), producţia de încãlţãminte, de confecţii, de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator şi de produse alimentare. Muzeu de istorie. Muzeul rãzeşului gãzar, inaugurat în anul 2015. În perimetrul municipiului Moineşti sunt mai multe izvoare cu ape minerale sulfuroase, clorurate, bicarbonatate, sodice, calcice, magneziene, cunoscute din 1860 şi valorificate din 1885,  cu efecte terapeutice în tratarea afecţiunuilor tubului digestiv, fapt ce a permis ca municipiul Moineşti sã fie declarat (în anul 2017) staţiune balneoclimatericã de interes local.

Istoric

Având o existenţã ruralã îndelungatã (localitatea apare atestatã documentar, prima oarã, ca sat la 10 aprilie 1437), aşezarea a fost ridicatã la rang de târg prin hrisov domnesc în 1832. În 1864 apare menţionatã în categoria comunelor rurale, iar în 1912 în cea a comunelor urbane (oraş) dupã ce în 1910 înglobase aşezarea Gãzãrie, formatã prin stabilirea aici a mai multor familii în jurul unei instalaţii de distilare a ţiţeiului. În 1934, Moineşti a fost recunoscut ca staţiune balneoclimatericã, iar la 5 noiembrie 2001 a fost trecut în categoria municipiilor. În secolul 19 şi prima jumãtate a secolului 20 la Moineşti a existat o puternicã comunitate de evrei din rândul cãrora s-au nãscut, printre mulţi alţii, Tristan Tzara (Samuel Rosenstock, 1896-1963) – poet francez de origine românã, fondator (la Zürich, 1916) al curentului Dadaist şi Moses Rosen (1912-1994), Şef Rabin al Cultului mozaic din România (1948-1994). Comunitatea evreiascã din Moineşti a evoluat de la 193 de evrei în anul 1836, la 2 398 în 1899, 2 410 în anul 1910 (circa 50,6% din totalul populaţiei oraşului), iar dupã deportãrile abuzive din timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial  mai rãmãseserã 480 de locuitori în 1947, apoi 15 familii în 1969 şi doar 5 evrei în anul 1999.

Monumente

Biserica “Sfânta Cuvioasã Parascheva” (1702, refãcutã în 1768, cu transformãri la faţadã din 1840-1847 şi pridvor adãugat în 1896, restauratã şi repictatã în tempera de Jan Zărnescu în 2002-2003); bisericile cu hramurile “Sfântul Ioan” (ante 1839), “Sfântul Gheorghe” (1856-1860), “Naşterea Sfântului Ioan Botezãtorul” (20 mai 2003-23 aprilie 2012); Catedrala ortodoxã cu dublu hram – “Sfântul Nicolae” şi “Naşterea Maicii Domnuluii” construitã în perioada 1998-2010 dupã proiectul arhitectului Viorel Dorneanu din Bacău pe locul unei biserici care data din 1808, afectatã grav de cutremurele din 10 noiembrie 1940, 4 martie 1977, 30 august 1986 şi 31 mai 1990; biserica romano-catolicã (32 m lungime, 18 m lãţime, 36 m înãlţimea turnului) construitã în anii 1990-1996; Casa de rugãciune a cultului mozaic construitã în 1966-1967 (inauguratã la 9 septembrie 1967) pe locul uneia mai vechi din 1882; monumentul “DADA”, operã din 1996 a sculptorului german de origine românã Ingo Glass, realizat din oţel şi beton, compus din patru litere (DADA) care au 10 m înãlţime şi 2,6 m lãţime fiecare literã şi închinat centenarului naşterii poetului Tristan Tzara (pseudonimul lui Samuel Rosenstock), fondator al curentului Dadaist, nãscut la Moineşti în 1896 şi decedat la Paris în 1963 Acest monument este inclus pe lista monumentelor UNESCO. În arealul municipiului Moineşti, pe versantul Sud-Estic al Dealului Oşoiu, se aflã Rezervaţia forestieră “Pãdurea cu pin negru canadian” (15 ha), declaratã arie protejatã la 6 martie 2000. Pãdurea a luat naştere în anul 1930 prin plantarea puieţilor de pin negru canadian pentru stabilizarea alunecãrilor de teren din aceastã zonã. În anul 1950 au fost împãduriţi şi versanţii de Sud şi Sud-Vestic cu pin negru canadian.


About

The municipality of Moinești is located in the eastern part of Romania, in the historical province of Moldova, in the north-western part of Bacău County, in the Tazlău Depression, at the foot of the Berzunți ridge, 480 m above sea level, on the Ormeniș River, at the intersection of the parallel of 46º27′ north latitude with the meridian of 26º28′ east longitude, 49 km south-west of Bacău municipality; 24,168 inhabitants (Jan. 1, 2019), of which 11,787 males and 12,381 females. Area: 46 km2, of which 8.8 km2 are within the urban area; population density: 2,746 inhabitants/km2. At the population census of Oct. 20-31, 2011, out of the total of 21,787 inhabitants, 19,385 (89.0%) were Romanian, 1,108 Roma (5.1%) and 1,294 (5.9%) belonged to other ethnic groups (Hungarians, Germans, etc.). In terms of religion, the same census registered 18,963 Orthodox (87.0%), 1,061 Roman Catholics (4.9%), 326 Pentecostals (1.5%) and 1,437 inhabitants (6.6%) belonged to other denominations (Old Rite Christians, Jehovah’s Witnesses, Seventh Day Adventists, Baptists, Greek Catholics, etc.), were atheists, without religion or of undeclared religion. Moinești is one of the main road junctions of Bacău county and has a final railway station on the Adjud – Onești – Târgu Ocna – Comănești – Moinești line, inaugurated in 1899. Moinești is one of the important centres of oil exploitation and refining. The first documentary mention of the existence of oil fields here dates back to 1440. The main economic activities of the municipality of Moinești are the exploitation and processing of oil, the construction of drilling machinery, the exploitation and processing of wood (furniture, timber, etc.), the production of footwear, clothing, medical and laboratory devices, apparatus and instruments and food products. History museum. The Museum of the Oil Street Vendor, inaugurated in 2015. In the area of the municipality of Moinești there are several springs with sulphurous, chlorinated, bicarbonated, sodic, calcic, magnesian mineral waters, known since 1860 and exploited since 1885, with therapeutic effects in the treatment of digestive tract diseases, which allowed the municipality of Moinești to be declared (in 2017) a balneoclimatic resort of local interest.

History

Having a long rural existence (the locality was first mentioned in a document, as a village, on April 10, 1437), the settlement was elevated to the rank of a fair by a royal charter in 1832. In 1864 it was mentioned in the category of rural communes, and in 1912 in that of urban communes (town) after having included the settlement of Găzărie in 1910, formed by the settlement of several families around an oil distillation plant. In 1934, Moinești was recognized as a spa resort, and on November 5, 2001 it was included in the category of municipalities. In the 19th century and the first half of the 20th century Moinești had a strong Jewish community; among the Jewish personalities born here are Tristan Tzara (Samuel Rosenstock, 1896-1963) – French poet of Romanian origin, founder (in Zurich, 1916) of the Dadaist movement and Moses Rosen (1912-1994), Chief Rabbi of the Mosaic Cult in Romania (1948-1994). The Jewish population of Moinești grew from 193 representatives in 1836, to 2,398 in 1899, 2,410 in 1910 (about 50.6% of the total population of the town); after the unjust deportations during the Second World War, there were only 480 inhabitants left in 1947, then 15 families in 1969 and only 5 Jewish inhabitants in 1999.

Monuments

The church of “Saint Paraskeva” (1702, rebuilt in 1768, with façade transformations from 1840-1847 and porch added in 1896, restored and repainted in tempera by Jan Zărnescu in 2002-2003); the churches dedicated to “Saint John” (before 1839), “Saint George” (1856-1860), “The Birth of Saint John the Baptist” (May 20, 2003-April 23, 2012); The Orthodox cathedral with a double feast day – “Saint Nicholas” and “The Nativity of the Mother of God” built between 1998-2010 according to the project of the architect Viorel Dorneanu from Bacău on the site of a church dating from 1808, seriously damaged by the earthquakes of November 10, 1940, March 4, 1977, August 30, 1986 and May 31, 1990; the Roman Catholic church (32 m long, 18 m wide, 36 m high tower) built in 1990-1996; the prayer house of the Mosaic cult built in 1966-1967 (inaugurated on September 9, 1967) on the site of an older one from 1882; the “DADA” monument, the work of the German sculptor of Romanian origin Ingo Glass, made of steel and concrete in 1996, composed of four letters (DADA) 10 m high and 2.6 m wide each and dedicated to the centenary of the birth of the poet Tristan Tzara (pseudonym of Samuel Rosenstock), founder of the Dadaist movement, born in Moinești in 1896 (he died in Paris in 1963). This monument is included in the list of UNESCO monuments. In the area of the municipality of Moinești, on the south-eastern slope of the Oșoiu Hill, there is the forest reserve “Canadian Black Pine Forest” (15 ha), declared a protected area on March 6, 2000. The forest was created in 1930 by planting Canadian black pine seedlings to stabilize the landslides in this area. In 1950 the southern and south-western slopes were also planted with Canadian black pine.

Back to Romanian version