Titu

Date generale

Oraşul Titu se află în jud. Dâmboviţa, în câmpia cu acelaşi nume, la 140 m alt., pe stg. văii Şuţa, la 32 km S de municipiul Târgovişte şi 52 km NV de Bucureşti; 10 085 loc. (1 ian. 2011): 4 845 de sex masc. şi 5 240 fem. Supr.: 42,5 km2, din care 9,3 km2 în intravilan; densitatea: 1 084 loc./km2. Nod feroviar (staţia de c.f. a fost inaugurată la 13 sept. 1872) şi rutier. Expl. de petrol şi de balast. Producţie de confecţii, tricotaje, ţesături, de instrumente muzicale, de plăci, folii şi tuburi din material plastic şi de produse alim. Centru de testare a automobilelor „Dacia” şi „Renault”, inaugurat în sept. 2010. Abator de păsări. Ferme de creştere a bovinelor, porcinelor şi păsărilor. Siloz de cereale. Casă de cultură.

Istoric

Aşezarea apare menţionată documentar, prima oară, în 1634 (în legătură cu logofătul Stoica din Titui), iar într-un act  din 1832 este consemnat faptul că, după decăderea târgului Potlogi, a luat fiinţă târgul de la Titu. Declarat oraş la 17 febr. 1968 prin contopirea satului Titu-Târg (din fosta com. Titu) cu satele Titu-Gară şi Pădurenii (din fosta com. Sălcuţa). În prezent, oraşul Titu are în subordine ad-tivă 5 sate: Fusea, Hagioaica, Mereni, Plopu, Sălcuţa.

Monumente

Biserica având hramul „Sfântul Nicolae” (1842), în oraşul Titu, biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1836), în satul Plopu şi biserica din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”-Cornetu (sec. 18), în satul Sălcuţa.