Lacuri (M)

MATIŢA, lac în partea de N a Deltei Dunării, între braţele Chilia şi Sulina, încadrat de grindurile Chilia (la V) şi Letea (la E). Supr.: 6,53 km2; vol.: 9,8 mil. m3; ad. max.: 3 m. Este legat prin canale cu lacurile Babina, Merheiu Mare şi Trei Iezere. Important bazin piscicol.

MÂNJEŞTI, lac antropic în jud. Vaslui, creat pe cursul inf. al râului Crasna, la confl. cu Burghina. Supr.: 310 ha.; vol.: 8,65 mil. m3.

MÂŢELOR, Lacul ~, lac antroposalin, helioterm, situat în perimetrul oraşului Ocna Sibiului. Supr.: 1 232,5 m2; ad. max.: 74,7 m; salinitatea apei la supr. ajunge la 34 g/l, iar la 8,5 m ad. atinge 323 g/l. Temp. apei la supr. (în timpul verii) este de 24,8°C, iar la 1,5 m ad. de 36,3°C.

MERHEIU MARE, lac în partea de N a Deltei Dunării, între braţele Chilia şi Sulina, la V de grindul Letea; 10,58 km2; vol.: 15,9 mil. m3. Legat prin canale de lacurile Matiţa, Babina, Trei Iezere şi de braţul Cerneovka (ramificaţie a braţului Chilia). Piscicultură. Loc de cuibărit al pelicanilor.

MOGOŞOAIA, lac de origine antropică, pe Valea Colentinei, în arealul comunei omonime, la 15 km NV de Bucureşti. Supr.: 103 ha, din care 40 ha asanate. Pe malul drept al lacului se află pădurea Mogoşoaia (20 ha). Obiectiv turistic.

Lacul Mogoșoaia (comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov)
Lacul Mogoșoaia (Credit: Smărăndiţa Petrescu)

MOSTIŞTEA, Iezerul Mostiştei → limanul Mostiştea.

MOTRU, lac de acumulare construit pe cursul superior al râului Motru (înălţimea barajului: 49 m), pe terit. com. Padeş, la c. 15 km în amonte de confl. râului Motru Sec cu Motru. Supr.: c. 2 km2; vol.: 3 mil. m3. Face parte din complexul hidrotehnic şi energetic Cerna–Motru–Tismana, care asigură apa potabilă şi industrială pentru consumatorii din bazinul mijlociu al Jiului.

MOVILA MIRESII, lac clasto-carstic (de crov), situat în Câmpia Brăilei, în arealul comunei omonime. Supr.: 1,8 km2; ad.  max.: 11 m; vol.: 4,5 mil. m3. Conţine apă sărată, sulfatată, sodică, hipertonă şi nămol sapropelic pe fund, cu calităţi terapeutice.

MOVILIŢA Lacul ~, lac antropic realizat pe valea râului Colceag, în arealul com. Moviliţa, jud. Ialomiţa, format dintr-o salbă de 3 lacuri a căror ad. max. este de 3 m, iar supr. lor variabilă (lacul Moviliţa 1 are 7 ha, Moviliţa 2 are 14 ha şi Moviliţa 3 are 7 ha). Folosit pentru irigaţii şi pescuit.