Lehliu-Gară

Date generale

Oraşul Lehliu-Gară se află în jud. Călăraşi, situat în Câmpia Bărăganului, la 55 m alt., la 55 km NV de municipiul Călăraşi şi 65 km E de Bucureşti; 6 347 loc. (1 ian. 2011): 3 027 de sex masc. şi 3 320 fem. Supr.: 82 km2, din care 5 km2 în intravilan; densitatea: 1 269 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată la 17 nov. 1886). Nod rutier. Producţie de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule, de tricotaje, de combustibil biodiesel, de piese de schimb pentru combinatele siderurgice, de garnituri din cauciuc pentru nave fluviale şi de prelucr.  a legumelor. Obiecte de artizanat (împletituri din răchită, obiecte din ceramică). Bibliotecă (14 000 vol.). Siloz de cereale. Motel („Hanul cu salcâmi”).

Istoric

Localit. apare consemnată pe o hartă militară în 1853 şi a fost declarată oraş la 18 apr. 1989. În prezent, are în subordine ad-tivă satele Buzoeni şi Răzvani (până în 1980, a avut în componenţa sa şi satul Valea Seacă, care ulterior a fost dezafectat). Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, a făcut parte din jud. Ialomiţa.

Monumente

Biserica „Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir” zidită în anii 2010-2011 pe locul uneia din paiantă construită în 1942-1943.