Şomcuta Mare

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Şomcuta Mare se află în extremitatea de Nord Vest a României, în provincia istorică Maramureş/Transilvaia, în zona de Sud Vest a judeţului Maramureş, în partea de Sud a Depresiunii Baia Mare, la poalele Dealurilor Chioarului, la 185 m altitudine, pe râul Bârsău, la intersecţia paralelei de 47°30′39′′ latitudine nordică cu meridianul de 23°28′30′′ longitudine esticã, la 26 km Sud-Sud Vest de muncipiul Baia Mare. Din punct de vedere demografic, Şomcuta Mare face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 8 053 loc. (1 ian. 2019), din care 3 914 loc. de sex masc. şi 4 139 fem. Suprafaţa: 120,4 km2, din care 5,2 km2 în intravilan; densitatea: 1 549 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 7 565 loc., 6 103 persoane erau români (80,7%), 1 057 rromi (14,0%), 111 maghiari (1,5%) şi 294 loc. (3,8%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 6 219 ortodocşi (82,2%), 406 greco-catolici (5,4%), 295 penticostali (3,9%), 148 Martorii lui Iehova (2,0%), 75 romano-catolici (1,0%), 75 reformaţi (1,0%) şi 347 loc. (4,5%) aparţineau altor confesiuni (baptişti, creştini dupã evanghelie ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Producţie de mobilă şi cherestea, de confecţii textile, de prelucrare a marmurei şi a lânii şi de produse alimentare (alcool, panificaţie). Centru pomicol (meri, peri, pruni, piersici). Centre de confecţionare a costumelor de port popular (în localitatea componentă Buciumi) şi a lăzilor de zestre (în localitatea componentă Hovrila). Patru mori de cereale. Cămin cultural. Biblioteca publică „Èlia Pop”, înfiinţată în anul 1952, azi cu peste 22 000 volume. Trei parcuri (3 ha). Zonă de interes cinegetic. În oraşul Şomcuta Mare există corul mixt „Glasul Chioarului”, înfiinţat în anul 1889, în satul Finteuşu Mare un cor bărbătesc (1918), iar în localitatea componentă Buciumi un cor mixt (1938). În perimetrul localitaţii componente Vălenii Şomcutei se află peştera cu acelaşi nume declarată rezervaţie speologică (5 ha). Popas turistic.

Istoric

Aşezarea Şomcuta Mare apare menţionată documentar, prima oară, în anul 1319, ca fiind sub stăpânirea Cetăţii Chioarului ( → comuna Remetea Chioarului), cunoscută şi cu numele Cetatea de Piatră – cetate care în secolul 14 s-a aflat în posesia voievozilor români din Maramureş, iar în anul 1358, localitatea era consemnată cu denumirea Somkuth. În 1566, Domeniul Chioar era împărţit în 12 voievodate, din care cel din Somkuth era condus de voievodul Dan Butean, şi avea în subordine 14 sate, iar în anul 1599, Şomcuta Mare şi Domeniul Chioar au fost cucerite de Mihai Viteazul. În 1718, Cetatea Chioarului (Cetatea de Piatră) a fost distrusă de austrieci, deoarece aceasta devenise un loc de refugiu pentru haiduci. În 1784, la Şomcuta Mare a fost înfiinţată prima şcoală românească, cu sprijinul lui Gheorghe Şincai. La sfârşitul secolului 19, la Şomcuta Mare aveau loc târguri săptămânale. Comuna Şomcuta Marea fost trecută în categoria oraşelor la 7 apr. 2004, având în subordine ad-tivă localitaţile componente Buciumi (atestată documentar în anul 1566), Ciolt (1603), Hovrila (1603) şi Vălenii Şomcutei (1566) şi satele Buteasa (1424), Codru Butesii şi Finteuşu Mare (1231).

Monumente

În oraşul Şomcuta Mare se află o biserică ortodoxă, cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” , construită în anii 1887–1892, de către comunitatea greco-catolică, devenită biserică ortodoxă în anul 1948, o biserică reformată, zidită la începutul secolului 20 pe cheltuiala grofului Teleki László Gyula, inaugurată în anul 1914 şi reparată în anul 1995, dominată de o turlă de 22 m înălţime, o biserică romano-catolică, având hramul “Sfântul Vasile”, construită în anii 1895-1896, renovată în 1995, o biserică greco-catolică, având hramul “Înălţarea Domnului”, zidită în perioada 8 iun. 1997- 2007, sfinţită la 20 mai 2007, o clădire a fostului cazinou (sfârşitul secolului 19), clădirea fostei Curii Teleki (administraţie pontificală a Bisericii romano-catolice), datând din secolul 19, declarată monument istoric, clădirea fostei Curii a familiei Nyilvan (secolul 19), declarată monument istoric (azi sediul unei societăţi comerciale) ş.a. În localitatea componentă Vălenii Şomcutei se află biserica din cărămidă, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, zidită în anii ’40 ai secolului 20 şi sfinţită în 1948, şi o biserică din lemn, cu acelaşi hram, construită în anul 1845 pe locul uneia care data din secolul 17, cu picturi originare pe pereţii interiori, executate pe panză, în stare avansată de degradare, declarată monument istoric şi aflată în stare de conservare. În satul Buteasa există o biserică din lemn, cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, declarată monument istoric, construită în anul 1878 sau, după alte surse, în anul 1884, pe locul altor trei biserici care au existat anterior (cea mai veche dintre acestea fiind din anul 1680). Biserica, de mari dimensiuni (17,40 m lungime şi 8,20 m lăţime), cu fragmente de picturi pe pereţii interiori, executate pe pânză, a fost renovată în anul 1898, reparată în 1966 şi în prezent aflată într-o stare avansată de degradare, după prăbuşirea tavanului în anul 2019.


About

The town of Șomcuta Mare is located in the north-western part of Romania, in the historical province of Maramureș/Transilvania, in the south-western part of Maramureș County, in the southern part of the Baia Mare Depression, at the foot of the Chioaru Hills, at 185 m above sea level, on the Bârsău River, at the intersection of the parallel of 47°30′39′′′ north latitude with the meridian of 23°28′30′′′ east longitude, 26 km south-southwest of the municipality of Baia Mare. From a demographic point of view, Șomcuta Mare belongs to the category of small towns, with a population of 8 053 inhabitants (January 1, 2019), of which 3 914 males and 4 139 females. Surface area: 120,4 km2, of which 5,2 km2 are in the urban area; population density: 1 549 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 7 565 inhabitants, 6 103 were Romanian (80.7%), 1 057 Roma (14.0%), 111 Hungarian (1.5%) and 294 were (3.8%) belonged to other ethnic groups. In terms of religion, the same census registered 6 219 Orthodox (82.2%), 406 Greek Catholics (5.4%), 295 Pentecostals (3.9%), 148 Jehovah’s Witnesses (2.0%), 75 Roman Catholics (1.0%), 75 Reformed (1.0%) and 347 inhabitants (4.5%) belonged to other denominations (Baptists, Evangelical Christians, etc.), were atheists, of no religion or of undeclared religion. Production of furniture and timber, textile clothing, marble and wool processing and food products (alcohol, bakery). Fruit-growing centre (apple, pear, plum, peach). Centres for making traditional folk costumes (in the Buciumi component locality) and dowry boxes (in the Hovrila component locality). Four grain mills. Cultural Centre. Public library “Èlia Pop”, established in 1952, today with over 22 000 volumes. Three parks (3 ha). Hunting area. In the town of Șomcuta Mare there is a mixed choir “Glasul Chioarului” (Chioaru’s Voice), founded in 1889, in the village of Finteușu Mare there is a male choir (founded: 1918), and in the component locality Buciumi, a mixed choir (founded: 1938). In the perimeter of the component locality Vălenii Șomcutei there is the homonymous cave, declared a speleological reserve (5 ha). Travel attractions.

History

The settlement of Şomcuta Mare is mentioned in documents for the first time in 1319, as being under the rule of Chioaru’s Fortress (→ Remetea Chioarului commune), also known as the Stone Fortress – a fortress that in the 14th century was in the possession of the Romanian voivodes of Maramureş, and in 1358, the locality was recorded with the name Somkuth. In 1566, the Chioar Domain was divided into 12 voievodate, of which the one in Somkuth was led by the voievod Dan Butean, and had 14 villages under its control. In 1599, Șomcuta Mare and the Chioar Domain were conquered by Michael the Brave. In 1718, the Chioar Fortress (Stone Fortress) was destroyed by the Austrians, because it had become a place of refuge for the outlaws. In 1784, the first Romanian school was founded in Șomcuta Mare with the support of Gheorghe Șincai. At the end of the 19th century, weekly fairs were held in Șomcuta Mare. The commune of Șomcuta Marea was listed as a town on April 7, 2004, having as its administrative subordinates the component localities of Buciumi (mentioned for the first time in 1566), Ciolt (1603), Hovrila (1603) and Vălenii Șomcutei (1566) and the villages of Buteasa (1424), Codru Butesii and Finteușu Mare (1231).

Monuments

In the town of Şomcuta Mare there is an Orthodox church, dedicated to “Saints Peter and Paul”, built in 1887-1892 by the Greek Catholic community, which became an Orthodox church in 1948; a Reformed church, built at the beginning of the 20th century by Count Teleki László Gyula, inaugurated in 1914 and repaired in 1995, guarded by a 22 m high steeple; a Roman Catholic church, dedicated to Saint Basil, built in 1895-1896, renovated in 1995; a Greek Catholic church, dedicated to the Ascension of the Lord, built between June 8, 1997- 2007, consecrated on May 20, 2007; a building of the former casino (late 19th century); the building of the former Teleki Curia (pontifical administration of the Roman Catholic Church), dating from the 19th century, declared a historical monument; the building of the former Nyilvan Family Curia (19th century), declared a historical monument (today the headquarters of a commercial company), etc. In the component locality of Vălenii Șomcutei there is a brick church, dedicated to “Saints Archangels Michael and Gabriel”, built in the 40s of the 20th century and consecrated in 1948, and a wooden church, with the same patron saints, built in 1845 on the site of a 17th century church (with original paintings on the interior walls, on canvas, today in an advanced state of decay), declared a historical monument and being conserved. In the village of Buteasa there is a wooden church dedicated to “Saints Michael and Gabriel”, declared a historical monument, built in 1878 or, according to other sources, in 1884, on the site of three other churches that had existed previously (the oldest of which dates from 1680). The large church (17.40 m long and 8.20 m wide), with fragments of paintings on the interior walls, executed on canvas, was renovated in 1898, repaired in 1966 and is currently in a state of advanced decay after the collapse of the ceiling in 2019.

Back to Romanian version