Filiaşi

Date generale

Oraşul Filiaşi se află în jud. Dolj, situat în zona de contact a Dealurilor Amaradiei cu terasele de pe stg. râului Jiu, la 110 m alt., la 37 km NV de municipiul Craiova; 18 553 loc. (1 ian. 2011): 9 219 de sex masc. şi 9 334 fem. Supr.: 99,7 km2, din care 4,4 km2 în intravilan; densitatea: 4 216 loc./km2. Nod feroviar (staţia de c.f. a fost inaugurată la 5 ian. 1875) şi rutier. Expl. de argilă şi de balast. Producţie de transformatoare şi motoare electrice, utilaje şi piese de schimb, de prelucr. a lemnului, prefabricate din beton şi produse alim. Ferme de creştere a bovinelor şi ovinelor. Centru viticol. Biblioteca „Anton Pann” (1935).

Istoric

În arealul oraşului au fost descoperite vestigii neolitice (ceramică aparţinând culturii materiale Coţofeni), din Epoca bronzului şi un tezaur monetar din sec. 13. Localit. apare menţionată documentar, ca sat, într-un act emis de către domnul Alexandru II Mircea la 1 ian. 1573. Declarat oraş la 17 febr. 1968, Filiaşi are în subordine ad-tivă şase sate: Almăjel, Bâlta, Branişte, Fratoştiţa, Răcarii de Sus şi Uscăci.

Monumente

Biserica având hramul „Sfântul Nicolae” (1630–1650, refăcută în 1887–1900 şi renovată în 1921) atribuită lui Dumitru Filişanu; biserica „Sfântul Nicolae” (1750–1755, reparată în 1904, 1910, 1932), în satul Fratoştiţa; mausoleul familiei Filişanu (1865–1868).