Făget

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Făget se află în partea de Vest a României, în provincia istorică Banat, în extremitatea de Est a judeţului Timiş, în zona de contact a Câmpiei Lugojului cu Dealurile Lugojului, la 150-168 m altitudine, pe cursul superior al râului Bega, la intersecţia paralelei de 45°51’30” latitudine nordicã cu meridianul de 22°10’30” longitudine esticã, la 81 km Est de municipiul Timişoara. Din punct de vedere demografic, Făget face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 7 573 loc. (1 ian. 2019), din care 3 776 loc. de sex masc. şi 3 797 fem. Supr.: 150,9 km2, din care 10,1 km2 în intravilan; densitatea: 750 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 6 761 loc., 6 040 de persoane erau români (89,3%), 260 maghiari (3,8%), 141 ucraineni (2,1%), 65 rromi (1,0%) şi 255 loc. (3,8%) aparţineau altor etnii (germani, italieni ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 4 916 ortodocşi (72,7%), 898 penticostali (13,3%), 282 romano-catolici (4,1%), 164 baptişti (2,4%), 163 adventişti de ziua a şaptea (2,4%), 103 reformaţi (1,5%) şi 235 loc. (3,6%) aparţineau altor confesiuni (greco-catolici ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Oraşul dispune de o staţie de cale feratã, inauguratã la 17 sept. 1898, situatã pe linia Timişoara – Făget – Lugoj – DevaSimeriaFăgăraşBraşovBucureşti. Economia oraşului Făget înclude întreprinderi de exploatare a nisipului cuarţos şi a argilei, de prelucrare a lemnului (mobilã, cherestea), de produse textile (pãturi), de prelucrare a pieilor, de producere a încãlţãmintei, a obiectelor de marochinãrie şi de produse alimentare (preparate din lapte, panificaţie etc.). Moarã de cereale. Pomiculturã. Centru de olãrit (în satul Jupâneşti, sat subordonat administrativ oraşului Fãget). Oraşul Făget este centrul unei importante zone etnografice în care existã un Muzeu de etnografie, Centrul Cultural “Augusta”, Muzeul “Traian Vuia”, o Casã de Culturã, o Bibliotecã publicã având peste 22 000 de volume, o Galerie de Artã, Expoziţia de sculpturã “Iancu Bujor”, un parc cu platani (arbori declaraţi monument al naturii) ş.a.

Istoric

Localitatea Făget apare menţionatã documentar pentru prima oarã, ca târg cu o puternicã cetate, în anul 1548, cu numele Fagyath, ca posesiune a lui Jacob Bekes. Ulterior, aşezarea apare consemnatã şi cu alte grafii, ca de pildã Foczat ( 1594), Facsá (1595), Facyad (1603), Facsat (1616), Wallachisch Fatschet (1808), Oláh Facset (1851), Făget (din 1918). În perioada 1594-1602, cetatea Făget s-a aflat în posesia banului de Lugoj, iar în anul 1602 ea a fost asediată de turci, care şi-au stabilit acolo o garnizoană ai caror ieniceri fãceau frecvente incursiuni de jafuri şi prădăciuni în zonele înconjurãtoare. În 1660, călătorul şi exploratorul turc Evlia Çelebi a fãcut o laconică descriere a cetăţii Făget, după ce o vizitase, arãtând cã

cetatea este o construcţie de formă pătrată, frumoasă şi tare (puternică), are un dizdar (comandant, căpitan) cu trei sute de ostaşi aleşi şi material de război îndeajuns… Cetatea nu are piaţă şi bazar sau altceva”.

Cetatea a fost demantelatã în anul 1699. Evanghelistul slovac de origine maghiarã Bél Mátyás (1684-1749) consemna în lucrarea sa “Notitia Hungariae novae historico-geographica“:

Facsat (Făget) este un oraş vechi şi vestit (castrum nobilae), aşezat pe o ridicătură de pământ, înconjurată de o câmpie minunată”.

În secolele 17-18, oraşul Făget a fost colonizat cu diverşi muncitori din alte ţãri (germani, maghiari, slovaci ş.a.) care sã lucreze la exploatãrile forestiere, iar în anul 1787, oraşul Făget a obţinut dreptul de a ţine 8 târguri pe an. La sfâşitul secolului 18, Johann Lehmann consemna într-o notă de călătorie cã

Făget este un oraş câmpenesc cu peste 200 de case româneşti, două biserici, peste 30 de case germane, cu o biserică a lor, mică dar curată, slujită de călugari minoriţi din Lugoj, un han (al doamnei Soro), cel mai frumos, mai curat şi mai încãpãtor pe linia Timişoara – Sibiu”,

iar la începutul secolului 19, cãlãtorul şi botanistul italian Domenico Sestini relata şi el că

Făget este un târg frumos, cu circa 200 de case româneşti, două biserici, peste 30 de case germane, cu o biserică mică şi curată, şi un han”.

La 16 august 1849, armata revoluţionară maghiarã, comandatã de generalul Josef Bem, şi-a stabilit tabãra la Făget. În anul 1900, alãturi de populaţia româneascã majoritarã (6 217 locuitori), oraşul Făget a fost colonizat cu peste 900 de persoane maghiare, faţã de 842 de persoane cât veniserã în anul 1880. La 15 iulie 1994, fosta comunã Făget a fost trecutã în categoria oraşelor, având în subordine administrativã 10 sate: Băteşti (atestat documentar în anul 1554), Begheiu Mic (atestat documentar în perioada 1690-1700), Bichigi (atestat documentar în anul 1717), Brăneşti (atestat documentar în 1514), Bunea Mare (atestat documentar în anul 1440 şi numit Bunea Română până în anul 1924), Bunea Mică (atestat documentar în anul 1871 şi numit Bunea Ungurească până în anul 1924), Colonia Mică (atestat documentar în anul 1913), Jupâneşti (atestat documentar în anul 1514), Povârgina (atestat documentar în anul 1761) şi Temereşti (atestat documentar în anul 1514). Satul Bunea Mică, atestat documentar în anul 1871 şi numit Bunea Ungureascã pânã în anul 1924, cu populaţie majoritarã de etnie maghiarã, s-a depopulat rapid dupã anul 1990, ajungând la doar 14 persoane în anul 1997, iar în anul 2002 nu mai avea niciun locuitor.

Monumente

Ruinele cetãţii Făget (secolele 16-17); în satul Beteşti , atestat documentar, prima oarã, în 1554 şi apoi în 1597, se aflã biserica din lemn cu hramul “Sfânta Cuvioasã Parascheva”, datând din jurul anului 1700, cu refaceri şi picturi pe pereţii interiori din 1783, executate de Gheorghe Diaconovici-Loga, şi cu reparaţii din anii 1979-1980, azi declaratã monument istoric; în satul Povârgina, atestat documentar în anul 1761, existã biserica din lemn cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” , construitã în anii 1782-1784, cu picturi pe pereţii interiori realizate în 1785 de Gheorghe Diaconovici-Loga şi reparaţii din anul 1954, azi declaratã monument istoric, iar în satul Jupâneşti existã biserica din lemn cu hramul “Sfânta Cuvioasã Parascheva”, construitã în anul 1782 pe locul uneia din anul 1636, azi declaratã monument istoric. Alte biserici în satele Begheiu Mic (1805), Bichigi (1927, construitã pe locul uneia din sec. 17), Brãneşti (1853), Bunea Mare (1979) şi Tomeşti (1803).


About

The town of Făget is located in the western part of Romania, in the historical province of Banat, in the eastern extremity of Timiş County, in the contact area of ​​the Lugoj Plain with the Lugoj Hills, at 150-168 m altitude, on the upper course of the Bega River, at the intersection of the parallel of 45°51’30” north latitude with the meridian of 22°10’30” east longitude, 81 km East of Timişoara municipality. From a demographic point of view, Făget is part of the category of small towns, with a population of 7,573 inhabitants (January 1, 2019), of which 3,776 males and 3,797 females. Area: 150.9 km2, of which 10.1 km2 in urban areas; density: 750 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 6,761 inhabitants, 6,040 people were Romanians (89.3%), 260 Hungarians (3.8%), 141 Ukrainians (2.1%), 65 Roma (1.0%) and 255 inhabitants (3.8%) belonged to other ethnic groups (Germans, Italians, etc.). From a confessional point of view, were registered in the same census: 4,916 Orthodox (72.7%), 898 Pentecostals (13.3%), 282 Roman Catholics (4.1%), 164 Baptists (2.4%), 163 Seventh-day Adventists (2.4%), 103 Reformed (1.5%) and 235 inhabitants (3.6%) belonged to other denominations (Greek Catholics, etc.), or were atheists, without religion or with undeclared religion. The city has a railway station, inaugurated on September 17, 1898, located on the line Timişoara – Făget – LugojDeva – Simeria – FăgăraşBraşov – Bucharest. The economy of Făget includes enterprises for the exploitation of quartz sand and clay, wood processing (furniture, timber), textiles (blankets), leather processing, footwear production, leather goods and food (milk products, bakery products, etc.). Grain mill. Fruit growing. Pottery center (in the village of Jupâneşti, a village subordinated administratively to the town of Făget). The town of Făget is the center of an important ethnographic area where there is an Ethnography Museum, the Cultural Center “Augusta”, the Museum “Traian Vuia”, a House of Culture, a Public Library with over 22,000 volumes, an Art Gallery, the Exhibition of sculpture “Iancu Bujor”, a park with plane trees (trees declared a monument of nature) etc.

History

The town of Făget is mentioned documentary, for the first time, in 1548, as a fair with a strong fortress named Fagyath, a possession of Jacob Bekes. Later, the settlement is recorded with other spellings, such as Foczat (1594), Facsá (1595), Facyad (1603), Facsat (1616), Wallachisch Fatschet (1808), Oláh Facset (1851), Făget (since 1918). Between 1594 and 1602, the fortress of Făget was in possession of the Lugoj ban, and in 1602 it was besieged by the Turks, who established there a garrison, whose janissaries made frequent looting raids in the surrounding areas. In 1660, the Turkish traveler and explorer Evlia Çelebi gave a laconic description of the Făget fortress, after visiting it, pointing out that the fortress is

a square-shaped building, beautiful and strong, has a dizdar (commander, captain) with three hundred selected soldiers and enough war material… The fortress has no market and no bazaar or anything else.”

The fortress was dismantled in 1699. The Hungarian evangelist of Hungarian origin Bél Mátyás (1684-1749) recorded in his work “Notitia Hungariae novae historico-geographica“:

Facsat (Făget) is an old and famous city (castrum nobilae), established on a ridge, surrounded by a beautiful plain.”

In the 17th-18th centuries, the town of Făget was colonized by various forestry workers from other countries (Germans, Hungarians, Slovaks, etc.), and in 1787, the town of Făget obtained the right to hold 8 fairs a year. At the end of the 18th century, Johann Lehmann stated in a travel note that

Făget is a country town with over 200 Romanian households, two churches, over 30 German households, with a small but clean church belonging to Friars Minor from Lugoj, an inn (belonging to a certain Mrs. Soro), the most beautiful, cleanest and most spacious inn on the route Timişoara – Sibiu “,

and at the beginning of the 19th century, the Italian traveler and botanist Domenico Sestini also reported that

Făget is a beautiful fair, with about 200 Romanian households, two churches, over 30 German households, with a small and clean church, and an inn ”.

On August 16, 1849, the Hungarian Revolutionary Army, commanded by General Josef Bem, set up camp at Făget. In 1900, in addition to the predominant Romanian population (6,217 inhabitants), the town of Făget was colonized with over 900 Hungarias, compared to 842 Hungarians colonized in 1880. On July 15, 1994, the former commune of Făget was transferred to category of towns, having under its administration 10 villages: Băteşti (mentioned documentary in 1554), Begheiu Mic (mentioned documentary in the period 1690-1700), Bichigi (mentioned documentary in 1717), Brăneşti (mentioned documentary in 1514), Bunea Mare (mentioned documentary in 1440 and named Bunea Română until 1924), Bunea Mică (mentioned documentary in 1871 and called Bunea Ungurească until 1924), Colonia Mică (mentioned documentary in 1913), Jupâneşti (mentioned documentary in 1514), Povârgina (mentioned documentary in 1761) and Temereşti (mentioned documentary in 1514). The village of Bunea Mică, mentioned documentary in 1871 and called Bunea Ungurească until 1924, with a predominant Hungarian population, was rapidly depopulated after 1990, decreasing to only 14 people in 1997, and no inhabitants in 2002.

Monuments

The ruins of the Făget fortress (16th-17th centuries); in the village of Beteşti, mentioned documentary for the first time, in 1554 and then in 1597, there is a wooden church dedicated to “Saint Pious Paraskeva”, dating from around 1700, with restorations and paintings on the interior walls from 1783, executed by Gheorghe Diaconovici-Loga, also with repairs from 1979-1980, today declared a historical monument; in the village of Povârgina, mentioned documentary in 1761, there is a wooden church dedicated to the “Holy Archangels Michael and Gabriel”, built in 1782-1784, with paintings on the interior walls made in 1785 by Gheorghe Diaconovici-Loga and repairs in 1954, today declared a historical monument, and in the village of Jupâneşti there is a wooden church dedicated to “Saint Pious Paraskeva”, built in 1782 on the site of one from 1636, today declared a historical monument. Other churches in the villages of Begheiu Mic (1805), Bichigi (1927, built on the site of one from the 17th century), Brăneşti (1853), Bunea Mare (1979) and Tomeşti (1803).

Back to Romanian version