Ungheni

Date generale

Oraşul Ungheni se află în jud. Mureş, în zona de contact a Colinelor Mădăraşului cu Pod. Târnavelor şi cu Dealurile Nirajului, pe Valea Mureşului, la confl. cu râul Niraj; 7 016 loc. (1 ian. 2011): 3 487 de sex masc. şi 3 529 fem. Supr.: 63,4 km2, din care 2,5 km2 în intravilan; densitatea: 2 806 loc./km2. Aeroport din 1936, modernizat în 1969 (în satul Vidrasău), care deserveşte municipiul Târgu Mureş, situat la 13,5 km SV. Haltă de c.f. (în satul Vidrasău). Producţie de mobilă, ambalaje din carton, bere ş.a. Prefabricate din beton. Moară de cereale. Fermă avicolă. Creşterea bovinelor şi ovinelor (în satul Vidrasău).

Istoric

În arealul satului Moreşti, atestat documentar în 1567, pe platoul Podei, au fost descoperite (1951–1955) vestigiile mai multor aşezări omeneşti, care s-au succedat din Paleolitic şi până în feudalismul timpuriu, în cadrul cărora s-au găsit silexuri, ceramică neolitică aparţinând culturilor Criş şi Coţofeni ş.a. Aici au mai fost identificate o necropolă de la sf. Epocii bronzului, o aşezare dacică de tip La Tène II (cu elemente de cultură celtică) şi o necropolă dacoromană de incineraţie (sec. 3 d.Hr.). În locul numit Coţofani au fost descoperite fundaţiile unei locuinţe (Villa) romane (sec. 2), o aşezare fortificată de bordeie, cu o necropolă din sec. 6 (în care s-au găsit vase ceramice de culoare cenuşie, lustruite, fibule şi o brăţară din argint, săbii, spade, săgeţi, unelte din metal etc.), precum şi o aşezare de bordeie datând din sec. 11–13. În sec. 9–10, la Moreşti a existat o importantă cetate în care şi-a avut reşed. voievodul Gelu, acesta fiind unul dintre centrele de seamă ale voievodatului său. Ungheni apare menţionat documentar, prima oară, în 1264 cu numele Naradtew.

Monumente

În satul Cerghizel se află biserica din lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1726), iar în satul Recea există mănăstirea cu acelaşi nume (de maici), întemeiată în oct. 1991 din iniţiativa P.S. Andrei, episcop (azi arhiepiscop) de Alba Iulia, cu biserica „Naşterea Maicii Domnului” (1995-1998), cu pereţii interiori placaţi cu mozaic veneţian executat de Viorel Maxim în 1998-1999. Ferestre cu vitralii. Corpul de chilii, cu două etaje (unde sunt trapeza, bucătăria, camerele pentru oaspeţi), a fost construit în 1991–1996. Muzeu; ateliere de croitorie. La Ungheni există biserica „Sfânta Treime” zidită în 1858–1864 de comunitatea greco-catolică, preluată de cultul ortodox în 1948, demolată în luna mai 2008, pe locul ei fiind construită o biserică ortodoxă nouă. Greco-catolicii au ridicat o altă biserică în 2003-2006, pe alt loc. Com. Ungheni a devenit oraş la 19 mart. 2004, având în subordine ad-tivă satele Cerghid, Cerghizel, Moreşti, Recea, Şăuşa şi Vidrasău.