Pasuri (B)

BICAZ, pas de înălţime în partea centrală a M-ţilor Hăşmaş (Carpaţii Orientali), pe valea superioară a râului Bicaz, în apropiere de izv. acestuia, la 1 257 m alt. Asigură atât legăturile comerciale tradiţionale dintre Moldova şi Transilvania, cât şi tranzitarea unui mare număr de turişti atraşi de frumuseţea Cheilor Bicazului şi de renumele staţiunii climaterice Lacu Roşu.

BISTRICIOARA, pas de înălţime în partea de N a M-ţilor Giurgeu, situat pe cumpăna de ape dintre Valea Vinului (afl. al Bistricioarei) şi Pârâu Sec (afl. al Topliţei), la 1 105 m alt., care asigură legăturile rutiere dintre Topliţa şi Borsec, iar de aici, prin com. Tulgheş, cu jud. Neamţ şi întreaga Moldovă.

BONCUŢA, pas în Carpaţii de Curbură, într-o zonă de înşeuare dintre M-ţii Ciucaş (la V) şi Tătaru (la E), în apropiere de izv. râului Telejenel, la 1 078 m alt.

BRAN, pas de înălţime în E Carpaţilor Meridionali, situat între M-ţii Piatra Craiului, la NV, Bucegi, la E, şi Leaota, la SE, care asigură legătura rutieră (şosea modernizată) între Muntenia (Depr. Câmpulung) şi Transilvania (Depr. Braşov). Alt.: 1 290 m. Cunoscut şi sub numele Giuvala.

BRATOCEA, pas de înălţime în Carpaţii de Curbură, în V M-ţilor Ciucaş, pe valea superioară a Teleajenului, la 1 263 m alt. Străbătut de o şosea modernizată ce asigură legăturile rutiere între Muntenia (PloieştiVălenii de Munte–Măneciu) şi Transilvania (Săcele–Braşov). În sec. trecute a avut un rol însemnat în asigurarea legăturilor comerciale ale Bucureştiului cu Braşovul. În această zonă se află o interesantă formă de relief, având aspectul unui porumbel uriaş („Porumbelul Bratocei”), rezultată în urma acţiunii îndelungate de eroziune  pe râul Leaotu, la 8 km S de municipiul Ploieşti; 8 436 loc. (1 ian. 2011): 4 127 de sex masc. şi 4 309 fem. Staţie de c.f. (inauguratã la 13 sept. 1872). Centralã electricã (600 MW) şi de termoficare, intrată în funcţiune în 1961. Industria petrochimică. Producţie de cauciuc sintetic. Creşterea porcinelor. Conacul „Nicolau” (mijlocul sec. 19), azi spital, în satul Brazi; biserica „Sfânta Treime” (sec. 19), în satul Stejaru.

BUCIN, pas de înălţime, situat în Carpaţii Orientali, în partea centralã a M-ţilor Gurghiu, la 1 287 m alt. Asigură legătura rutierã (drum modernizat), prin intermediul pasului Bicaz, între Moldova şi Transilvania (varianta Bicaz–Lacu Roşu– Gheorgheni–Praid–Sovata).

BUZĂU, pas în Carpaţii de Curbură, pe valea superioară a râului omonim, la 869 m alt., la 16 km SE de oraşul Întorsura Buzăului, la graniţa dintre jud. Buzău şi Covasna, străjuit de vf. Mălâia (1 663 m) al M-ţilor Siriu în V şi vf. Zimbru Mare (1 230 m) al M-ţilor Podu Calului în E. Pasul Buzău, situat pe un vechi drum comercial ce asigura legătura între Transilvania (Braşov şi localit. din Depr. Ţara Bârsei) şi porturile dunărene Brăila şi Galaţi, este străbătut de o şosea modernizată, pe care se practică un intens trafic turistic şi de tranzit comercial.