Întorsura Buzăului

Date generale

Oraşul Întorsura Buzăului se află în partea centralã a României, în sudul judeţului Covasna, în depresiunea cu acelaşi nume din zona curburii interne a Carpaţilor, la 708-766 m altitudine, pe cursul superior al râului Buzău, la 51 km Sud-Est de municipiul Sfântul Gheorghe. Din punct de vedere demografic, Întorsura Buzăului face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 9 011 locuitori (la 1 ianuarie 2011), din care 4 491 locuitori de sex masculin şi 4 520 locuitori de sex feminin. Dacã raportãm numãrul total al populaţiei oraşului (respectiv, 9 011 locuitori) la suprafaţa oraşului în intravilan (respectiv, 6,7 km2), rezultã o densitate de 1 345 locuitori pe km2. Oraşul Întorsura Buzăului este un important nod rutier aflat pe un vechi şi tradiţional drum commercial ce lega, prin intermediul pasului Buzău, Muntenia de Transilvania. Staţie finalã de cale feratã. Economia oraşului se caracterizeazã prin existenţa câtorva unitãţi industriale în cadrul cãroara se produc maşini agricole şi piese de schimb pentru maşini agricole, articole tehnice şi industriale, ambarcaţiuni sportive şi de agrement, mobilã, confecţii textile şi metalice, încãlţãminte, nutreţuri concentrate pentru hrana animalelor de fermã ş.a. Totodată, Întorsura Buzăului este un centru tradiţional de ţesãturi populare (ştergare, feţe de masã, macrameuri, ii ş.a.) şi de confecţionare a costumelor de port popular. Agroturism.

Istoric

În arealul oraşului au fost desoperite vestigii neolitice. Localitatea apare menţionatã documentar ca sat, prima oarã, în 1553, iar apoi în 1770, 1805, 1839 etc. şi a evoluat ca aşezare ruralã pânã la 17 februarie 1968 când a fost trecutã în categoria oraşelor prin unificarea satelor Întorsura Buzăului, Aninoasa, Crivina Mare, Crivina Mică, Floroaia Mică şi Popiceşti într-o singurã unitate administrativã. În prezent oraşul Întorsura Buzăului are în subordine administrativã satele Brãdet, Floroaia şi Scrãdoasa.

Monumente

În perimetrul oraşului Întorsura Buzăului se aflã ruinele unei cetãţi romane cu turn de apãrare, biserica “Sfântul Gheorghe” (iniţial a avut hramul “Sfânta Cuvioasã Parascheva”) construitã în anii 1836-1840, repictatã în 1954, distrusã parţial de un incendiu la 1 ianuarie 2011 şi reparatã ulterior, şi catedrala ortodoxã cu hramul “Sfânta Treime”, de mari dimensiuni (47,85 m lungime, 14,6 m lãţime şi 43 m înãlţimea turlei principale) ziditã în perioada 1994-2008. În satul Brădet existã o bisericã ortodoxã din anul 1950, iar în satul Floroaia o bisericã din 1960.