Piatra-Olt

Date generale

Oraşul Piatra-Olt se află în jud. Olt, în partea de N a Câmpiei Romanaţi, la 15 km SV de municipiul Slatina; 6 117 loc. (1 ian. 2011): 3 117 de sex masc. şi 3 000 fem. Supr.: 78,8 km2, din care 6 km2 în intravilan; densitatea: 1 020 loc./km2. Important nod de c.f. cu staţie de triaj (staţia de c.f. a fost inaugurată la 5 ian. 1875). Depou. Ateliere de verificat şi reparat vagoane de c.f. Producţie de mobilă, de confecţii metalice şi textile, de prefabricate din beton şi de produse alim. Ferme de creştere a porcinelor şi ovinelor.

Istoric

În arealul satului Enoşeşti au fost descoperite urmele unui castru roman (sec. 2–3), care şi-a luat numele Acidava de la aşezarea dacică omonimă (neidentificată încă pe teren). Fortificaţia, înconjurată iniţial cu un vallum (brazdă de pământ întărită cu lemne sau pietre) şi cu şanţ, a fost ridicată în timpul cuceririi Daciei de către romani, transformată ulterior într-un castru cu zid din cărămidă gros de c. 1,90 m. Castrul, de formă pătrată (60 x 60 m), construit se pare de Cohors I Flavia Commagenorum, a făcut parte din sistemul roman de fortificaţii numit Limes Alutanus, construit de împăratul roman Traian şi desăvârşit de împăratul Hadrian, limes care se desfăşura pe c. 260 km lungime, între Caput Stenarum (azi Boiţa) la N, la intrarea râului Olt în defileul carpatic, şi „Cetatea Verdea” în S (un ostrov pe Dunăre, azi dispărut), la SV de com. Islaz, jud. Teleorman. În perimetrul castrului a fost descoperit (1913) un tezaur monetar alcătuit din 152 de denari emişi în perioada de la Domiţian (81–96) până la Caracalla (198–217). Numele localit. Piatra-Olt derivă de la toponimul Piatra ce denumea drumul roman construit din piatră, care trecea pe aici. În a doua jumătate a sec. 19, când s-a construit c.f., numelui Piatra i s-a adăugat acela de Olt pentru a nu se face confuzie cu alte localităţi din ţară care purtau numele „Piatra”. Localit. Piatra-Olt apare menţionată documentar ca sat la 14 apr. 1529. Declarat oraş la 18 apr. 1989, Piatra-Olt are în subordine ad-tivă 5 sate: Bistriţa Nouă, Criva de Jos, Criva de Sus, Enoşeşti, Piatra.

Monumente

Biserica având hramul „Sfântul Nicolae” (1862), în satul Criva de Sus; cula “Călăţeanu” (sf. sec. 18–începutul sec. 19), în satul Enoşeşti; conacul „Ionel Marian” (începutul sec. 20), în Piatra-Olt.