Câmpii (A)

ARAD, Câmpia Aradului, subunitate de relief aparţinând Câmpiei de Vest, situatã în extremitatea vesticã a României, între râurile Mureş la S şi Crişu Alb la N şi graniţa cu Ungaria la V şi M-ţii Zarand la E. Formatã din luncile râurilor şi din câmpuri întinse, cu alt. între 90 şi 124 m, acoperite cu depozite loessoide. Importantã zonã agricolã (cereale, legumiculturã, viticulturã, creşterea animalelor etc.).

ARDUD, Câmpia Ardudului, câmpie înaltã în NV României, parte componentã a Câmpiei Someşului, situatã între râul Someş la N, Dealurile Codrului (E-SE), râul Crasna (V) şi Câmpia joasã a Someşului (V-NV), la 180–200 m alt. Acoperitã predominant de soluri argilo-iluviale podzolice şi brune podzolite. Culturi de cereale, plante tehnice şi de nutreţ, cartofi, legume etc. Viticulturã.

CÂMPIA BANATO-CRIŞANÃ Câmpia de Vest.