Câmpii (A)

ARAD, Câmpia Aradului, subunitate de relief aparţinând Câmpiei de Vest, situată în extremitatea vestică a României, între râurile Mureş la Sud şi Crişu Alb la Nord şi graniţa cu Ungaria la Vest şi M-ţii Zarand la Est. Formată din luncile râurilor şi din câmpuri întinse, cu altitudini între 90 şi 124 m, acoperite cu depozite loessoide. Importantă zonă agricolă (cereale, legumiculturã, viticultură, creşterea animalelor etc.).

ARDUD, Câmpia Ardudului, câmpie înaltă în partea de Nord Vest a României, parte componentă a Câmpiei Someşului, situată între râul Someş la Nord, Dealurile Codrului (Est-Sud Est), râul Crasna (Vest) şi Câmpia joasă a Someşului (Vest-Nord Vest), la 180–200 m altitudine. Acoperită predominant de soluri argilo-iluviale podzolice şi brune podzolite. Culturi de cereale, plante tehnice şi de nutreţ, cartofi, legume etc. Viticultură.

CÂMPIA BANATO-CRIŞANĂ Câmpia de Vest.