Câmpii (A)

ARAD, Câmpia Aradului, subunitate de relief aparţinând Câmpiei de Vest, situată în extremitatea vestică a României, între râurile Mureş la S şi Crişu Alb la N şi graniţa cu Ungaria la V şi M-ţii Zarand la E. Formată din luncile râurilor şi din câmpuri întinse, cu alt. între 90 şi 124 m, acoperite cu depozite loessoide. Importantă zonă agricolă (cereale, legumiculturã, viticultură, creşterea animalelor etc.).

ARDUD, Câmpia Ardudului, câmpie înaltă în NV României, parte componentă a Câmpiei Someşului, situată între râul Someş la N, Dealurile Codrului (E-SE), râul Crasna (V) şi Câmpia joasă a Someşului (V-NV), la 180–200 m alt. Acoperită predominant de soluri argilo-iluviale podzolice şi brune podzolite. Culturi de cereale, plante tehnice şi de nutreţ, cartofi, legume etc. Viticultură.

CÂMPIA BANATO-CRIŞANĂ Câmpia de Vest.