Avrig

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Avrig se află în partea centrală a României, în provincia istorică Transilvania, în zona de Sud Est a judeţului Sibiu, în Depresiunea Făgăraş, la 350-400 m altitudine, pe dreapta râului Avrig, în apropiere de confluenţa acestuia cu râul Olt, la intersecţia paralelei de 45°42’29” latitudine nordică cu meridianul de 24°22’29” longitudine estică, la 26 km Sud Est de municipiul Sibiu. Din punct de vedere demografic, Avrig face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 15 471 loc. (1 ian. 2019), din care 7 749 loc. de sex masc. şi 7 722 fem. Supr.: 133,4 km2, din care 13,9 km2 în intravilan; densitatea: 1 113 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 12 815 loc., 11 507 de persoane erau români (89,8%), 263 maghiari (2,1%), 180 rromi (1,4%) şi 865 loc. (6,7%) aparţineau altor etnii (germani ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 10 998 de ortodocşi (85,8%), 248 greco-catolici (1,9%), 133 baptişti (1,0%), 130 luterani (1,0%), 103 romano-catolici (0,8%), 102 Martorii lui Iehova (0,8%), 97 penticostali (0,8%) şi 1 004 loc. (7,9%) aparţineau altor confesiuni (evanghelici, reformaţi, adventişti de ziua a şaptea, creştini după evanghelie ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Staţie de cale ferată pe linia Avrig – Mârşa – Podu Olt – Tălmaciu – Veştem – Şelimbăr – Sibiu, inaugurată la 13 septembrie 1892 – linie continuată cu cea care vine de la Braşov – Fãgãraş – Voila – Sâmbãta de Sus – Viştea de Jos- Ucea de Jos – Arpaşu de Jos – Cârţa – Cârţişoara – Porumbacu de Jos – Avrig, inauguratã la 22 noiembrie 1892. Expl. forestiere, de argilă şi calcare dolomitice. Hidrocentrală cu o putere instalată de 14,2 MW, dată în folosinţă în anul 1996 . Producţie de utilaje pentru ind. extractivă, de maşini de luptă pentru infanterie, de autovehicule blindate pe roţi şi pe şenile, caroserii, containere, remorci basculante, de faianţă şi porţelan, de prelucr. a lemnului şi alim. Fabrica de stică, numită iniţial glăjărie, ale cărei începuturi datează din anul 1625, dar cu o producţie continuă din anul 1899 (pahare, căni, boluri, fructiere, vaze de flori, cristale, corpuri de iluminat, souvenir-uri, unele decorate sau gravate ş.a.) şi-a încetat activitatea la sfârşitul lunii iulie 2020 (în plină perioadă de pandemie mondială determintă de virusul SARS COV2), din cauza lipsei de comenzi ferme. Fermă de creştere a porcilor. Parc. Staţiune climaterică. Sanatoriu. Muzeu etnografic. Bibliotecă orăşenească. Muzeul memorial „Gheorghe Lazăr” (inaugurat la 10 iun. 1979), cu exponate aparţinând iluministului ardelean, întemeietorul şcolii în limba română. Tabără de creaţie pentru pictorii amatori (din 1981).

Istoric

În perimetrul oraşului au fost descoperite vestigii din Neolitic (fragmente de vase ceramice, topoare de piatră), din epocile bronzului şi fierului şi din perioada stăpânirii romane. La începutul sec. 13, aici s-au stabilit colonişti germani care au suferit de pe urma năvălirii mongolilor în 1241. Localit. apare menţionată documentar, prima oară, în 1364 cu numele Affrica, în 1733 cu toponimul actual, iar la 18 apr. 1989 a fost declarată oraş. În prezent, oraşul Avrig are în subordine ad-tivă 4 sate: Bradu (atestat documentar în anul 1311), Glâmboaca (1322), Mârşa (1956) şi Săcădate (1306).

Monumente

Ruinele unei cetăţi, situată pe o culme la hotarul dintre Avrig şi Racoviţa, la 846 m alt., construită în jurul anului 1200, în perioada colonizării saxone; biserica evanghelică luterană, zidită în perioada 1270–1280, în stil romanic, cu transformări din sec. 16 şi din 1765, înconjurată de un zid de apărare ridicat în sec. 14–15. Biserica, azi declarată monument istoric, posedă o orgă construită în 1807 de Johann Theiss; biserica ortodoxă cu hramul „Duminica Floriilor”, construită în anii 1755–1762, cu decor de inspiraţie barocă şi picturi murale interioare executate, în 1762, de zugravii Ionaşcu şi Pană; aici se află mormântul cărturarului iluminist Gheorghe Lazăr (1779–1823), născut la Avrig; Palatul „Brukenthal”, construit în anii 1762-1764 de baronul Adolf Nikolaus von Buccow, trasformat şi amplificat de baronul Samuel Brukenthal în anii 1769–1771, în stil baroc, azi declarat monument istoric; bustul lui Gheorghe Lazăr, realizat de sculptorul Corneliu Medrea şi dezvelit în 1938. În satul Săcădate, atestat documentar în anul 1306, se află o biserică ortodoxă cu hramul „Botezul Domnului” (iniţial biserică unită), datând din 1733, dominată de un trun pătrat, şi o biserică evanghelică luterană, în stil baroc, cu trei nave şi cor pătrat, datând de la sf. sec. 13, cu transformări din sec. 18 şi 20, azi declarată monument istoric, iar în satul Bradu, atestat documentar in anul 1311, există biserica “Sfântul Gerhard”, sfinţită în anul 1497, reconstruită în 1633 si renovata în 1803, azi biserică evanghelică, cu casă parohială din sec. 17.

Palatul „Brukenthal” (Avrig, jud. Sibiu)
Palatul „Brukenthal” din Avrig, judeţul Sibiu (Credit: Shutterstock)

About

The town of Avrig is located in the central part of Romania, in the historical province of Transylvania, in the South East of Sibiu County, in the Făgăraş Depression, at 350-400 m altitude, on the right of the Avrig River, near its confluence with the Olt River, at the intersection of the parallel of 45°42’29” North with the meridian of 24°22’29” East, 26 km South East of Sibiu. In terms of demographics, Avrig belongs to the category of small towns with a population of 15,471 inhabitants (as of January 1, 2019), of which 7,749 males and 7,722 females. Area: 133.4 km2, of which 13.9 km2 in urban areas; density: 1,113 inhabitants / km2. At the population census from 20-31 October 2011, out of the total of 12,815 inhabitants, 11,507 people were Romanians (89.8%), 263 Hungarians (2.1%), 180 Roma (1.4%) and 865 inhabitants (6.7%) belonged to other ethnic groups (Germans, etc.). From a confessional point of view, the same census recorded 10,998 Orthodox (85.8%), 248 Greek Catholics (1.9%), 133 Baptists (1.0%), 130 Lutherans (1.0 %), 103 Roman Catholics (0.8%), 102 Jehovah’s Witnesses (0.8%), 97 Pentecostals (0.8%) and 1,004  inhabitants (7.9%) belonged to other denominations (evangelicals, Reformed, Seventh-day Adventists, Christians according to the gospel, etc.), were atheists, without religion or with undeclared religion. Railway station on the line Avrig – Mârşa – Podu Oltului – Tălmaciu – Veştem – Şelimbăr – Sibiu, inaugurated on September 13, 1892. Forest, clay and dolomitic limestone exploitation. Hydropower plant with an installed capacity of 14.2 MW, put into operation in 1996. Production of equipment for extractive industry, war vehicles for infantry, wheeled and crawler armored vehicles, car bodies, containers, tipping trailers, earthenware and porcelain, wood and food processing. The glass factory, originally called Glacier, whose beginnings date back to 1625, but with a continuous production since 1899 (glasses, cups, bowls, fruit bowls, flower vases, crystals, lighting fixtures, souvenirs, some decorated or engraved etc.) ceased its activity at the end of July 2020 (in the midst of a global pandemic caused by the SARS COV2 virus), due to the lack of firm orders. Pig farming. Park. Health resort. Sanatorium. Ethnographic Museum. Public library. “Gheorghe Lazăr” Memorial Museum (inaugurated on June 10, 1979), with exhibits belonging to the Transylvanian Enlightenment, the founder of the school in Romanian. Creative camp for amateur painters (since 1981).

History

Artifacts from the Neolithic (fragments of ceramic vessels, stone axes), from the Bronze and Iron Ages and from the Roman rule were discovered in the perimeter of the city. At the beginning of the 13th century, German families settled here of those who suffered from the Mongol invasion in 1241. The settlement is mentioned in a document from 1364 with the name Affrica, in 1733 with the current toponym, and on April 18, 1989 was declared a city. At present, the town of Avrig has 4 villages subordinated to it: Bradu (documented in 1311), Glâmboaca (1322), Mârşa (1956) and Săcădate (1306).

Monuments

The ruins of a fortress, located on a ridge on the border between Avrig and Racoviţa, at 846 m altitude, built around 1200, during the Saxon colonization; the Evangelical Lutheran church, built between 1270 and 1280, in Romanesque style, with transformations from the 16th century and from 1765, surrounded by a defensive wall erected in the 14th–15th centuries. The church, now a historic monument, has an organ built in 1807 by Johann Theiss; the Orthodox Church dedicated to Palm Sunday, built in 1755–1762, with Baroque-inspired decoration and interior murals executed in 1762 by the painters Ionaşcu and Pană; here is found the tomb of the Enlightenment scholar Gheorghe Lazăr (1779–1823), born in Avrig; the “Brukenthal” Palace, built in 1762-1764 by Baron Adolf Nikolaus von Buccow, transformed and amplified by Baron Samuel Brukenthal in 1769–1771, in Baroque style, now a historic monument; bust of Gheorghe Lazăr, made by the sculptor Corneliu Medrea and unveiled in 1938. In the village of Săcădate, mentioned in a document from 1306, there is an Orthodox church dedicated to the “Baptism of the Lord” (originally a united church), dating from 1733, dominated by a square tower, and an Evangelical Lutheran church, in Baroque style, with three naves and a square choir, dating from the end of the 13th century, with transformations from the 18th and 20th centuries, today declared a historical monument, and in the village of Bradu, mentioned in a document from 1311, there is the church “Saint Gerhard”, consecrated in 1497, rebuilt in 1633 and renovated in 1803, today an evangelical church, with a parish house from the 15th century.

Back to Romanian version