Aninoasa

Date generale

Oraşul Aninoasa se află în partea de Sud a jud. Hunedoara, în Depr. Petroşani, în bazinul carbonifer Valea Jiului, la poalele de SE ale M-ţilor Retezat, la 556-650 m alt., pe valea pârâului Aninoasa şi pe cea a râului Jiu de Vest, la intersecţia paralelei de 45°22’43” latitudine nordicã cu meridianul de 23°18’36” longitudine estică, la 7 km Vest de municipiul Petroşani; 4 523 loc. (1 ian. 2019), din care 2 251 loc. de sex masc. şi 2 272 fem. Supr.: 34 km2, din care 3,8 km2 în intravilan; densitatea: 1 190 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din cei 4 360 loc., 3 711 persoane erau români (85,1%), 298 rromi (6,8%), 172 maghiari (3,9%) şi 179 loc. (4,2%) aparţineau altor etnii (germani, italieni ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 3 592 de ortodocşi (82,4%), 278 romano-catolici (6,4%), 133 penticostali (3,1%), 65 reformaţi (1,5%) şi 292 loc. (6,6%) aparţineau altor confesiuni (Martorii lui Iehova, greco-catolici, baptişti, unitarieni, evanghelici ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Exploatarea şi prelucrarea lemnului. În perioada 1880 – 17 apr. 2006 (când a fost închisă mina), la Aninoasa s-au efectuat exploatări de huilã; producţie de oxigen. Bibliotecă orăşenească.

Istoric

Prima menţiune documentarã a localitãţii dateazã din anul 1435, iar în 1442 apare consemnatã ca aşezare ruralã cu numele Bãrbãtenii de Jos (denumire pãstratã pânã în 1733). În 1913, Aninoasa avea statut de comunã rurală, iar la 18 apr. 1989 a fost declarată oraş, având în subordine ad-tivă satul Iscroni.

Monumente

Castelul “Maderspoch” (sec. 19); în satul Iscroni se aflã biserica având dublu hram – “Înãlţarea Domnului” şi “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, construitã în anii 1926-1928 (sfinţitã la 9 mai 1929) pe locul unei biserici din lemn ridicatã în 1791, care la rândul ei fusese construitã pe locul alteia din lemn, incendiatã de turci în anul 1788; în oraşul Aninoasa se aflã Arborele-lalea (Liriodendron tulipifera), care face parte din familia Magnoliaceae, de talie mare (40-50 m înãlţime si 2-4 m diametrul trunchiului), originar din America de Nord, declarat monument al naturii. Acest arbore a fost adus din Franţa, în anul 1880, de cãtre Anne Margarette Maderspoch, soţia baronului Maderspoch, care l-a sãdit în grãdina care înconjura castelul în care locuiau.