Aninoasa

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Aninoasa se află în partea de Sud Vest a României, în provincia istorică Transilvania, în extremitatea de Sud Est a judeţului Hunedoara, în Depresiunea Petroşani, în bazinul carbonifer Valea Jiului, la poalele de Sud Est ale M-ţilor Retezat, la 556-650 m altitudine, pe valea pârâului Aninoasa şi pe cea a râului Jiu de Vest, la intersecţia paralelei de 45°22’43” latitudine nordicã cu meridianul de 23°18’36” longitudine estică, la 95 km Sud Est de municipiul Deva (reşedinţa judeţului Hunedoara) şi 8 km Vest de municipiul Petroşani. Din punct de vedere demografic, Aninoasa face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 4 523 loc. (1 ian. 2019), din care 2 251 loc. de sex masc. şi 2 272 fem. Supr.: 34 km2, din care 3,8 km2 în intravilan; densitatea: 1 190 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din cei 4 360 loc., 3 711 persoane erau români (85,1%), 298 rromi (6,8%), 172 maghiari (3,9%) şi 179 loc. (4,2%) aparţineau altor etnii (germani, italieni ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 3 592 de ortodocşi (82,4%), 278 romano-catolici (6,4%), 133 penticostali (3,1%), 65 reformaţi (1,5%) şi 292 loc. (6,6%) aparţineau altor confesiuni (Martorii lui Iehova, greco-catolici, baptişti, unitarieni, evanghelici ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Exploatarea şi prelucrarea lemnului. În perioada 1880 – 17 apr. 2006 (când a fost închisă mina), la Aninoasa s-au efectuat exploatări de huilã; producţie de oxigen. Bibliotecă orăşenească.

Istoric

Prima menţiune documentarã a localitãţii dateazã din anul 1435, iar în 1442 apare consemnatã ca aşezare ruralã cu numele Bãrbãtenii de Jos (denumire pãstratã pânã în 1733). În 1913, Aninoasa avea statut de comunã rurală, iar la 18 apr. 1989 a fost declarată oraş, având în subordine ad-tivă satul Iscroni.

Monumente

Castelul “Maderspoch” (sec. 19); în satul Iscroni se aflã biserica având dublu hram – “Înãlţarea Domnului” şi “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, construitã în anii 1926-1928 (sfinţitã la 9 mai 1929) pe locul unei biserici din lemn ridicatã în 1791, care la rândul ei fusese construitã pe locul alteia din lemn, incendiatã de turci în anul 1788; în oraşul Aninoasa se aflã Arborele-lalea (Liriodendron tulipifera), care face parte din familia Magnoliaceae, de talie mare (40-50 m înãlţime si 2-4 m diametrul trunchiului), originar din America de Nord, declarat monument al naturii. Acest arbore a fost adus din Franţa, în anul 1880, de cãtre Anne Margarette Maderspoch, soţia baronului Maderspoch, care l-a sãdit în grãdina care înconjura castelul în care locuiau.


About

The town of Aninoasa is located in the South West of Romania, in the historical province of Transylvania, in the South East extremity of Hunedoara County, in the Petroşani Depression, in the Jiu Valley coal basin, at the South East foot of the Retezat Mountains, at 556- 650 m altitude, on the valley of the Aninoasa brook and on that of the Jiu de Vest river, at the intersection of the parallel of 45°22’43” North with the meridian of 23°18’36” East longitude, 95 km South East of Deva municipality (Hunedoara county residence) and 8 km west of Petroşani municipality. From a demographic point of view, Aninoasa is part of the category of small towns, with a population of 4,523 inhabitants (as of January 1, 2019), of which 2,251 males, and 2,272 females. Area: 34 km2, of which 3.8 km2 in urban areas; density: 1,190 inhabitants/km2. At the population census from 20-31 October 2011, out of the 4,360 inhabitants, 3,711 people were Romanians (85.1%), 298 Roma (6.8%), 172 Hungarians (3.9%) and 179 inhabitants (4.2%) belonged to other ethnic groups (Germans, Italians, etc.). From a confessional point of view, there were 3,592 Orthodox (82.4%), 278 Roman Catholics (6.4%), 133 Pentecostals (3.1%), 65 Reformed (1.5%) registered in the same census and 292 inhabitants (6.6%) belonged to other denominations (Jehovah’s Witnesses, Greek Catholics, Baptists, Unitarians, Evangelicals, etc.), were atheists, without religion, or with undeclared religion. Logging and woodworking. Between 1880 and April 17, 2006 (when the mine was closed), coal mining was carried out in Aninoasa; oxygen production. Public library.

History

The first documentary mention of the settlement dates from the year 1435, and in 1442 it appears recorded as a rural settlement with the name of Bărbătenii de Jos (name kept until 1733). In 1913, Aninoasa had the status of a rural commune, and on April 18, 1989 was declared a city, subordinated to the village of Iscroni.

Monuments

Maderspoch Castle (19th century); in the village of Iscroni there is a church with a double feast day – “The Ascension of the Lord” and “The Holy Archangels Michael and Gabriel”, built in 1926-1928 (consecrated on May 9, 1929) on the site of a wooden church built in 1791, which in turn it had been built on the site of another wooden one, set on fire by the Turks in 1788; in the city of Aninoasa is the Tulip Tree (Liriodendron tulipifera), which is part of the Magnoliaceae family, very large (40-50 m tall and 2-4 m in trunk diameter), native to North America, declared a natural monument. This tree was brought from France in 1880 by Anne Margarette Maderspoch, the wife of Baron Maderspoch, who planted it in the garden surrounding the castle where they lived.

Back to Romanian version