Păduri (S)

SNAGOV, pădure de şleau, rest al vechiului Codru al Vlăsiei, situată pe malul lacului Snagov, la 40 km N de municipiul Bucureşti. Supr.: 1 727 ha. Este formată predominant din stejar (Quercus robur) şi carpen (Carpinus betulus) în amestec cu frasin (Fraxinus excelsior), tei (Tilia tomentosa), arţar tătărăsc (Acer tataricum), jugastru (Acer campestre) ş.a. Sub-arboretul este bine dezvoltat, cele mai frecvente specii fiind sângerul (Cornus sanguinea), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), păducelul (Crataegus monogyna) ş.a., iar pătura erbacee include specii interesante (unele rare) ca brânduşa aurie (Crocus moesiacus), stânjenelul cu frunze subţiri (Iris graminea), spânzul mirositor (Helleborus odorus), usturoiul bulgăresc (Nectaroscordum dioscordis) ş.a. În partea de V a pădurii Snagov se află rezervaţia ştiinţifică (100 ha), unde se dezvoltă fagul caucazian (Fagus orientalis), fagul comun (Fagus sylvatica), Fagus taurica (hibrid între fagul comun şi fagul caucazian) ş.a. Pădurea Snagov, împreună cu partea de E a lacului Snagov, a fost declarată (2 iun. 1952) rezervaţie naturală complexă.