Dealuri (M)

MĂGURA, masiv deluros în Dealurile Năsăudului, pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud, situat între râurile Sălăuţa (la Vest), Telcişor (la Nord) şi Gersa (la Est). Altitudinea maximă: 1 112 m (vârful Măgura). Alcătuit din argile marnoase, conglomerate şi nisipuri.

MĂGURA  ODOBEŞTILOR,  masiv deluros situat în Subcarpaţii Vrancei, între văile râurilor Putna (la Nord) şi Milcov (la Sud), alcătuit dintr-o culme masivă, înaltă, cu direcţie Nord Vest-Sud Est (în componenţa căreia intră pietrişuri, nisipuri şi argile), dominată de mai multe vârfuri (Coarnele Măgurii 912 m, Dealul Gorunului 926 m etc.). Altitudinea maximă: 996 m (Vârfu Măgurii), cea mai înaltă din Subcarpaţii Vrancei.

MĂGURA POIANA, masiv deluros în partea de Sud Est a Dealurilor Pogănişului, constituind altitudinea maximă a acestora (448 m).

MĂGURA SLĂTIOAREI, masiv deluros în zona subcarpatică olteană, situat între văile râurilor Cerna (la Vest) şi Luncavăţ (la Est), dezvoltat pe un anticlinal recutat şi faliat. Este alcătuit din roci friabile (argile, marne, pietrişuri, nisipuri). Mărgineşte partea de Sud-Sud Vest a Depresiunii Horezu. Altitudinea maximă: 769 m. Se prezintă sub forma unei cueste, cu abruptul spre Nord, afectată de ravene. Numeroase creste şi turnuri (Slătioara, Goruneşti, Stroeşti, Obroceşti). Împădurit în mare parte.

MĂGURA SURDUC, masiv deluros situat în Dealurile Lugojului, constituind altitudinea maximă a acestora (496 m).

MĂGURA ŞIMLEULUI, masiv deluros situat la Est de Dealurile Crasnei, încătuşat de marea buclă formată de cursul superior al râului Crasna, care domină la Nord şi Est Depresiunea Şimleului şi oraşul Şimleu Silvaniei. Alcătuit din şisturi cristaline. Are caracter de „muncel” izolat, cu o culme netedă, mărginit de văi adânci. Altitudinea maximă: 597 m. Acoperit cu păduri de gorun şi carpen pe versantul de Nord şi cu vii şi livezi pe cel de Sud.

MĂŢĂU, masiv deluros situat în Muscelele Argeşului, cu aspect de culme deluroasă prelungă, cuprins între Râu Târgului (la Vest) şi râul Argeşel (la Est). Alcătuit din fliş grezos cu intercalaţii şistoase, din gresii, şisturi şi argile. Are pantele acoperite cu fâneţe şi livezi. Altitudinea maximă: 1 017 m. Releu de televiziune. Sate extinse până pe culme.

MERCA, masiv deluros în Subcarpaţii Homoroadelor, constituind altitudinea maximă a acestora (1 002 m).

MOISEŞTI-MĂLĂRIŞCA, Dealurile ~, unitate deluroasă aparţinând Podişului Mehedinţi, extinsă pe direcţie Nord Est-Sud Vest, între cursul superior al râului Topolniţa (Nord Est) şi Dunăre (Sud Vest), dominând spre Est Depresiunea Bahna şi Depresiunea Baia de Aramă – Cireşu. În partea de Nord, în bazinul râului Topolniţa, se află Dealurile Mălărişca, în care relieful prezintă culmi rotunjite, cu pante domoale, dominate de câteva vârfuri mai înalte. Culmile deluroase din partea de Sud, din bazinul râului Bahna, aparţinând Dealurilor Moiseşti, au o boltire largă şi prezintă pante accentuate, iar văile care le segmentează sunt adânci şi strâmte. Tot aici se întâlnesc şi cele mai mari înălţimi din întregul ansamblu deluros, respectiv vârfurile Gornova (718 m altitudine) şi Vârful Cristei (686 m). Dealurile din bazinul râului Topolniţa, respectiv Dealurile Mălărişca, sunt acoperite în cea mai mare parte cu livezi şi pajişti, iar cele din bazinul râului Bahna (Dealurile Moiseşti) sunt acoperite atât cu păduri, cât şi de culturi agricole.

MUREŞ, Dealurile Mureşului, zonă deluroasă situată în partea de Est a Podişului Transilvaniei, de o parte şi de alta a cursului superior al râului Mureş, pe teritoriul judeţului Mureş, între prelungirile M-ţilor Căliman şi Gurghiu (la Nord şi Est), Dealurile Târnavelor (la Sud-Sud Est), Dealurile Nirajului (la Sud-Sud Vest), Colinele Mădăraşului (la Vest) şi Dealurile Bistriţei (la Nord Vest). Este o unitate de relief mai accidentat, suprapusă pe zona cutelor diapire, alcătuită dintr-o alternanţă de dealuri înalte (Sinioara 756 m, Făget 684 m, Lapoşu 628 m, Teleac, Osoiu ş.a.) şi depresiuni dezvoltate, uneori, în axul unor anticlinale diapire (Deleni, Idicel, Nadăşa-Chiheru, Glăjărie etc.). Dealurile Mureşului, împreună cu Dealurile Târnavelor, fac parte din Subcarpaţii Transilvaniei.