Dealuri (V)

VĂLANI, Dealurile Vălanilor, zonă deluroasă în SE Dealurilor Pădurii Craiului (parte componentă a acestora), între râurile Holod (la N) şi Valea Roşie (la S), dominând zona de NV a Depr. Beiuş. Sunt alcătuite predominant din conglomerate, gresii, marne nisipoase şi calcare sarmaţiene şi din petice de conglomerate, gresii şi şisturi argiloase triasice şi din porţiuni izolate de argile şi nisipuri loessoide cuaternare. Acoperite cu păduri de cer (Quercus cerris), gorun (Quercus petraea) ş.a. şi pajişti stepizate. Alt. max.: 395 m. Cunoscute şi sub denumirea de Dealurile Răbăganilor.

VÂRCIOROG, Dealurile Vârciorogului, zonă deluroasă în NE Dealurilor Pădurii Craiului (parte componentă a acestora), la contactul cu M-ţii Pădurea Craiului. Sunt alcătuite din argile, marne argiloase şi nisipoase, conglomerate, nisipuri loessoide şi pietrişuri.