Câmpii (F)

FIZEŞ, Câmpia Fizeşului, subunitate a Câmpiei Transilvaniei, situată între Someşu Mare, la N, aliniamentul râurilor Meleş şi Pârâu de Câmpie, în E (care o separă de Dealurile Lechinţei şi cele ale Comlodului), Câmpia Sărmaşului, în S, şi Someşu Mic, la V. Este de fapt o reg. colinară, cu alt. medie de 500 m, ce cuprinde Dealurile Sicului, la S de râul Fizeş şi Dealurile Jimborului, la N de Fizeş. Alt. max.: 624 m (Dealul Unguraş din Dealurile Jimborului). Constituite predominant din argile marnoase, gresii, sare, tufuri, argile nisipoase şi pietrişuri.