Câmpii (F)

FIZEŞ, Câmpia Fizeşului, subunitate a Câmpiei Transilvaniei, situată între râul Someşu Mare, la Nord, aliniamentul râurilor Meleş şi Pârâu de Câmpie, în Est (care o separă de Dealurile Lechinţei şi cele ale Comlodului), Câmpia Sărmaşului, în Sud, şi râul Someşu Mic, la Vest. Este de fapt o regiune colinară, cu altitudinea medie de 500 m, care cuprinde Dealurile Sicului, la Sud de râul Fizeş şi Dealurile Jimborului, la Nord de Fizeş. Altitudinea maximă: 624 m, în Dealul Unguraş din Dealurile Jimborului. Constituite predominant din argile marnoase, gresii, sare, tufuri, argile nisipoase şi pietrişuri.