Păduri (R)

RÂIOASA, pădure de tip şleau de câmpie (rest al Codrilor Vlăsiei), situată în jud. Ilfov, la NV de Bucureşti, pe dr. şoselei Bucureşti–Piteşti, la c. 6 km S de complexul turistic Mogoşoaia, la 85 m alt. Extinsă pe o supr. de 54,8 ha, pădurea Râioasa a fost declarată rezervaţie forestieră şi floristică (în 1973), pentru că în interiorul ei se dezvoltă, în condiţii optime, o serie de varietăţi şi forme de brânduşe de primăvară (Crocus moesiacus). Parcelele cu pădure de stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus betulus), arţar (Acer platanoides), ulm (Ulmus laevis) ş.a., alternează cu cele ocupate de plantaţii de salcâm (peste o treime din suprafaţă). Stratul de arbuşti este alcătuit din exemplare de corn (Cornus mas), soc (Sambucus nigra), sânger (Cornus sanguinea) etc., iar cel ierbaceu este reprezentat prin ghiocei (Galanthus nivalis), viorele (Scilla bifolia), toporaşi (Viola odorata), untişor (Ficaria verna), brebenei (Corydalis cava) ş.a.