Culoare depresionare (T)

TIMIŞ-CERNA, culoar depresionar de origine tectonică (scufundarea tectonică a avut loc în Miocen) situat în SV României, între M-ţii Ţarcu, Cernei, Mehedinţi (Carpaţii Meridionali) la E şi M-ţii Semenic şi Almăj (Carpaţii Occidentali) la V, cu o extindere de c. 80 de km lungime pe direcţie N-S şi o lăţime ce variază între 6 şi 10 km. Se prezintă sub forma unei clepsidre asimetrice, cu un sector mai larg în partea de N-NV (Depr. Caransebeş), drenat de cursul superior al râului Timiş, şi altul mai îngust în S (Depr. Domaşnea-Mehadia), străbătut de râul Mehadica şi, în continuare, de Cerna. Cele două sectoare sunt separate prin pasul Poarta Orientală (sau Domaşnea), situat la 540 m alt. Relieful este reprezentat printr-o treaptă mai înaltă, colinară, cu înălţimi de 400– 550 m, şi alta mai joasă şi mai uniformă, cu alt. de 200–400 m, formată de terasele şi luncile râurilor. În extremitatea nordică, culoarul Timiş-Cerna are o deschidere foarte largă, cu aspect de pâlnie, unde câmpia interferează treptat cu dealurile şi cu muntele, pătrunzând sub forma unor golfuri. Tot în această zonă se întrepătrunde către NE cu culoarul Bistrei. Clima culoarului Timiş-Cerna este blândă (temp. medie anuală este de 10°C), cu precipitaţii moderate (700–800 mm anual). Vegetaţia naturală este reprezentată prin păduri de fag şi de gorun; pe versanţii stâncoşi ai munţilor care mărginesc acest culoar apar şi unele elemente specific submediteraneene: liliac, scumpie etc. Cea mai mare parte a supr. este ocupată de culturi agricole (grâu, porumb), de întinse livezi de meri, pruni, peri, nuci ce alternează cu spaţii largi de păşuni şi fâneţe. Culoarul Timiş-Cerna, cunoscut în literatura de specialitate şi cu denumirea de culoarul Caransebeş-Mehadia, este considerat de către geografi şi geologi ca linie de demarcaţie între Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali. Prin acest culoar se asigură legăturile rutieră şi feroviară între Banat şi Oltenia. Turism de tranzit.