Dealuri (F)

FĂGET, masiv deluros situat în partea de Nord a Dealurilor Mureşului (Pod. Transilvaniei), pe dreapta râului Luţ. Altitudinea maximă: 684 m. Alcătuit din argile marnoase, nisipuri, tufuri vulcanice ş.a.

FĂLCIU, Dealurile (sau Colinele) Fălciului, complex de dealuri în partea de Est a României, parte componentă a Podişului Bârladului, situat între râurile Bârlad, la Vest, şi Elan, la Est. Se prezintă sub forma unor şiruri deluroase înalte (250–377 m altitudine), cu direcţie Nord-Sud, extinse pe o lungime de circa 100 km, terminate cu versante abrupte, cu caracter de cueste, afectate de procese de alunecare şi ravenare. Sunt constituite din argile, nisipuri, marne argiloase, gresii şi pietrişuri. Intens fragmentate de râuri. Acoperite în mare parte cu păduri de stejar în amestec cu gorun şi tei. Altitudinea maximă: 377 m.

FELEACU, Dealurile Feleacului, subunitate a Podişului Someşan cuprinsă între râul Someşu Mic, la Nord, câmpiile Fizeşului şi Sărmaşului, la Est (pe aliniamentul văilor Maraloiu şi Valea Florilor), râul Arieş, la Sud, şi M-ţii Gilău–Muntele Mare, la Vest. Alcătuite din depozite argilo-nisipoase, argilo-marnoase, gresii, tufuri vulcanice, pietrişuri ş.a. Pe latura de Nord sunt afectate de alunecări. Fragmentate de râurile Valea Racilor, Micuş, Hăjdate, Feneş ş.a. Altitudinea maximă: 832 m (vârful Peana).

FELICENI, masiv deluros în Subcarpaţii Homoroadelor. Altitudinea: 754 m.