Dealuri (F)

FĂGET, masiv deluros situat în partea de N a Dealurilor Mureşului (E-NE Pod. Transilvaniei), pe dr. râului Luţ. Alt. max.: 684 m. Alcătuit din argile marnoase, nisipuri, tufuri vulcanice ş.a.

FĂLCIU, Dealurile (Colinele) Fălciului, complex de dealuri în E României, parte componentă a Pod. Bârladului, situate între râurile Bârlad, la V, şi Elan, la E. Se prezintă sub forma unor şiruri deluroase înalte (250–377 m alt.), cu direcţie N-S, extinse pe o lungime de c. 100 km, terminate prin versanţi abrupţi, cu caracter de cueste, afectaţi de procese de alunecare şi ravenare. Sunt constituite din argile, nisipuri, marne argiloase, gresii şi pietrişuri. Intens fragmentate de râuri. Acoperite în mare parte cu păduri de stejar în amestec cu gorun şi tei. Alt. max.: 377 m.

FELEACU, Dealurile Feleacului, subunitate a Pod. Someşan cuprinsă între râul Someşu Mic, la N, câmpiile Fizeşului şi Sărmaşului, la E (pe aliniamentul văilor Maraloiu şi Valea Florilor), râul Arieş, la S, şi M-ţii Gilău–Muntele Mare, la V. Alcătuite din depozite argilo-nisipoase, argilo-marnoase, gresii, tufuri, pietrişuri ş.a. Pe latura de N sunt afectate de alunecări. Fragmentate de râurile Valea Racilor, Micuş, Hăjdate, Feneş ş.a. Alt. max.: 832 m (vf. Peana).

FELICENI, masiv deluros în Subcarpaţii Homoroadelor. Alt.: 754 m.