Dealuri (L)

LĂPUGIU, Dealurile Lăpugiului, unitate deluroasă situată la limita judeţului Hunedoara cu judeţul Timiş, între M-ţii Poiana Ruscăi (la Sud şi Sud Est), Dealurile Lugojului şi Podişul Lipovei (la Vest şi Nord Vest) şi Valea Mureşului (la Est şi Nord Est). Sunt alcătuite din gresii, marne, argile, pietrişuri, tufuri, andezite ş.a., prezintă culmi netede şi nu prea lungi, cu înălţimi cuprinse între circa 300 m şi circa 500 m altitudine (Dealurile Dobra 364 m, Corbului 406 m, Sălişte 518 m ş.a.).

LECHINŢA, Dealurile Lechinţei, zonă deluroasă situată în partea de Nord Est a Câmpiei colinare a Transilvaniei, delimitată de râurile Şieu (la Est) şi Meleş (la Vest), alcătuită din argile, argile marnoase, nisipuri şi tufuri vulcanice.

LIPOVA, Dealurile sau Podişul Lipovei, complex de dealuri în partea de Nord a Banatului, între râurile Mureş (la Nord) şi Bega (la Sud), extins pe circa 80 km lungime (pe direcţie Est-Vest) şi circa 20 km lăţime maximă. Este parte componentă a Dealurilor Vestice (Dealurile bănăţene), fiind format din interfluvii largi, cu aspect piemontan, cu înclinare uşoară către Vest. Alcătuit predominant din marne, argile, pietrişuri, nisipuri şi pe alocuri din gresii, şisturi argiloase şi marno-calcare. Altitudinea medie 200–250 m. Altitudinea maximă: 493 m (Dealul Fragulea). Puternic fragmentat de râurile Pârâu Mare, Cladova, Miniş, Chizdia, Gherteamoş ş.a. Pantele dealurilor sunt acoperite cu păduri, cu pomi fructiferi şi cu viţă de vie.

LUGOJ, Dealurile Lugojului, subunitate colinară aparţinând Dealurilor Vestice (Dealurile bănăţene), situată la marginea de Vest şi Nord Vest a M-ţilor Poiana Ruscăi, la Sud de valea superioară a râului Bega şi la Nord de cursul superior al râului Timiş, dominând Câmpia Lugojului (în Sud) şi Depresiunea Făget (în Nord) cu peste 100 m. Sunt fragmentate intens de văile râurilor Vădana, Bega Poieni, Bega, Luncani, Săraz ş.a. Sunt alcătuite predominant din pietrişuri, nisipuri, argile şi depozite loessoide, dar în partea lor centrală apare un petic de cristalin, tăiat de valea Râu care lasă în spate Depresiunea Fârdea. Dealurile Lugojului prezintă culmi netede şi prelungi, cu înălţimi care oscilează între 200 şi circa 500 m altitudine (culmile Şura 223 m, Cârla 233 m, Fântânii 263 m, Poiana cu Nuci 299 m, Poiana 306 m, Iriceşti 366 m ş.a.). Altitudinea maximă: 496 m (Măgura Surduc, dezvoltată pe cristalin). Pomicultură.