Dealuri (L)

LĂPUGIU, Dealurile Lăpugiului, unitate deluroasă situată la limita jud. Hunedoara cu jud. Timiş, între M-ţii Poiana Ruscăi (la S şi SE), Dealurile Lugojului şi Pod. Lipovei (la V şi NV) şi Valea Mureşului (la E şi NE). Sunt alcătuite din gresii, marne, argile, pietrişuri, tufuri, andezite ş.a., prezintă culmi netede şi nu prea lungi, cu înălţimi cuprinse între c. 300 m şi c. 500 m alt. (Dealurile Dobra 364 m, Corbului 406 m, Sălişte 518 m ş.a.).

LECHINŢA, Dealurile Lechinţei, zonă deluroasă situată în partea de NE a Câmpiei colinare a Transilvaniei, delimitată de râurile Şieu (la E) şi Meleş (la V), alcătuită din argile, argile marnoase, nisipuri şi tufuri.

LIPOVA, Dealurile sau Podişul Lipovei, complex de dealuri în N Banatului, între râurile Mureş (la N) şi Bega (la S), extins pe c. 80 km lungime (pe direcţie E-V) şi c. 20 km lăţime max. Este parte componentă a Dealurilor Vestice (Dealurile bănăţene), fiind format din interfluvii largi, cu aspect piemontan, cu înclinare uşoară către V. Alcătuit predominant din marne, argile, pietrişuri, nisipuri şi pe alocuri din gresii, şisturi argiloase şi marno-calcare. Alt. medie 200–250 m. Alt. max.: 493 m (Dealul Fragulea). Puternic fragmentat de râurile Pârâu Mare, Cladova, Miniş, Chizdia, Gherteamoş ş.a. Pantele dealurilor sunt acoperite cu păduri, cu pomi fructiferi şi cu viţă de vie.

LUGOJ, Dealurile Lugojului, subunitate colinară aparţinând Dealurilor Vestice (Dealurile bănăţene), situată la marginea de V şi NV a M-ţilor Poiana Ruscăi, la S de valea superioară a râului Bega şi la N de cursul superior al râului Timiş, dominând Câmpia Lugojului (în S) şi Depr. Făget (în N) cu peste 100 m. Sunt fragmentate intens de văile râurilor Vădana, Bega Poieni, Bega Luncani, Săraz ş.a. Sunt alcătuite predominant din pietrişuri, nisipuri, argile şi depozite loessoide, dar în partea lor centrală apare un petic de cristalin, tăiat de valea Râu care lasă în spate Depr. Fârdea. Dealurile Lugojului prezintă culmi netede şi prelungi, cu înălţimi ce oscilează între 200 şi c. 500 m alt. (culmile Şura 223 m, Cârla 233 m, Fântânii 263 m, Poiana cu Nuci 299 m, Poiana 306 m, Iriceşti 366 m ş.a.). Alt. max.: 496 m (Măgura Surduc, dezvoltată pe cristalin). Pomicultură.