Dealuri (O)

ORADEA, Dealurile Oradei, unitate deluroasă de relief, parte componentă a Dealurilor Plopişului (Dealurile Crişene), situată în partea central-vestică a judeţului Bihor, la Nord de valea râului Crişu Repede şi la Nord Est de municipiul Oradea. Sunt alcătuite din argile, nisipuri loessoide, marne argiloase ş.a., au culmi prelungi, separate de văi largi, şi înălţimi de 200–300 m, care domină Câmpia Barcăului spre Vest şi Nord Vest. Dealurile Oradei, ca de altfel întregul compartiment al Dealurilor Crişene, constituie rezultatul unui proces accentuat de eroziune exercitat asupra unui vast piemont de acumulare, situat la poalele de Sud Vest ale M-ţilor Plopiş. Dealurile Oradei sunt acoperite în mare parte cu pomi fructiferi (meri, peri, caişi, vişini, cireşi) şi plantaţii de viţă de vie (Podgoria Oradei).

ORAVIŢA, Dealurile Oraviţei, unitate deluroasă de relief în partea Sud Vest a României, parte componentă a Dealurilor Vestice, situată în extremitatea de Sud a acestora, la Vest de M-ţii Aninei, între râurile Caraş (la Nord) şi Nera (la Sud). Alcătuită din pietrişuri, nisipuri, marne şi argile dispuse peste un fundament format din şisturi cristaline, care apar la zi în zona de contact cu M-ţii Aninei. Masivele deluroase formează un relief domol ale cărui culmi prelungi (Culmile Ciclovei 504 m – altitudinea maximă a Dealurilor Oraviţei, Prisaca 430 m, Dealu Mare 376 m, Gădiş 346 m, Pietrele Albe 340 m, Laţovei 241 m, Ciuchici 235 m), separate de văi largi însoţite de terase şi lunci, scad de la circa 500 m altitudine, la contactul cu M-ţii Aninei, la circa 200 m spre Câmpia Caraşului. Spre periferie au aspectul unui piemont de acumulare şi de eroziune. Dealurile Oraviţei sunt acoperite cu păduri de cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Quercus frainetto), iar pe alocuri cu plantaţii de pomi fructiferi.

OUŞORU, masiv deluros în partea de Nord a Subcarpaţilor Vrancei, alcătuit predominant din pietrişuri villafranchiene, situat la Nord de valea superioară a râului Şuşiţa. Altitudinea maximă: 753 m (vârful Ouşoru). Nod hidrografic (de aici izvorăsc râurile Zăbrăuţi, Popeni, Căiuţi, Bogdana).