Jibou

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Jibou se află în partea de Nord Vest a României, în provincia istorică Crişana, în zona central-nord-estică a judeţului Sălaj, la poalele de Sud Est ale Dealurilor Sălajului, la 190-220 m altitudine, străjuit de Culmea Prisnel la Est (651 m altitudine) şi de Dealul Dumbrava la Sud (558 m altitudine), pe stânga râului Someş, în regiunea de confluenţă cu râul Agrij, la intersecţia paralelei de 47º15’30’’ latitudine nordică cu meridianul de 23º15’30’’ longitudine esticã, la 26 km Nord Est de municipiul Zalău. Din punct de vedere demografic Jibou face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 11 765 loc. (1 ian. 2019), din care 5 829 loc. de sex masc. şi 5 936 fem. Supr.: 35,8 km2, din care 5,9 km2 în intravilan; densitatea: 1 994 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 10 407 loc., 8 210 persoane erau români (78,9%) 1 192 maghiari (11,5%), 584 rromi (5,6%) şi 421 loc. (4,0%) aparţineau altor etnii (ucraineni, slovaci ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 7 153 ortodocşi (68,7%), 1 088 reformaţi (10,5%), 746 penticostali (7,2%), 402 baptişti (3,9%), 220 Martorii lui Iehova (2,1%), 151 romano-catolici (1,5%), 127 greco-catolici (1,2%) şi 520 loc. (4,9%) aparţineau altor confesiuni (creştini după evanghelie, adventişti de ziua a şaptea, unitarieni, musulmani ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Jibou este un important nod rutier şi feroviar al judeţului Sãlaj (staţia de cale ferată a fost inaugurată la 23 dec. 1887). Ateliere de reparaţii a materialului rulant feroviar. Exploatãri forestiere şi de balast. Producţie de maşini-unelte, de fibre din sticlã, de tablouri electrice şi de automatizare, de folii şi tuburi din material plastic, de articole de papetărie, de confecţii, de mobilã şi de produse alimentare (preparate din carne şi lapte, produse de panificaţie ş.a.). Muzeu de istorie şi ştiinţele naturii. Bibliotecã publică, inauguratã în 1948, în prezent cu un fond de carte de peste 50 000 de volume şi o colecţie valoroasă de semne de carte. Centru de Cercetãri biologice, inaugurat în anul 1990. Casă de cultură (din 1967), renovată în anii 2014-2016. Acvariu. Parc zoologic, înfiinţat în anul 2004. Grădină botanică (27 ha), înfiinţatã de profesorul Vasile Fati şi inauguratã în 1968, cu peste 500 de specii floristice. Cele douã sere, cu aspectul unor cupole de mari dimensiuni, cu o supraţatã totalã de peste 4 000 m2, adãpostesc peste 5 000 de specii de diferite plante tropicale, subtropicale, mediteraneene, plante ornamentale, palmieri, arbori de cafea etc. În cadrul Grădinii botanice a fost creat (în anul 1978) un lac de acumulare, prin bararea pârâului Valea Viilor, a carui apã este folositã pentru udarea plantelor. Grãdina japonezã a fost amenajată în anul 2003. Oraşul Jibou are şi statutul de staţiune balneoclimatericã de interes local, cu climat de coline, sedativ, cu izvoare de ape minerale sulfuroase, sulfatate, sodice, calcice, magneziene indicate în tratarea afecţiunilor reumatismale. Rezervaţie geologică (calcarele de la Rona), extinsã pe o suprafaţã de 0,50 ha, declaratã arie protejatã la 12 aprilie 2000 şi monument al naturii.

Istoric

Localitatea  apare menţionată documentar pentru prima oară în anul 1205 cu numele Villa Chybur, apoi în 1460 cu toponimul Zybó, în 1564 era consemnată ca târg cu denumirea Oppidum Sibó şi în 1750 – Zsibó. În diferite documente din anul 1854 localitatea figura cu grafia Jibău. Fosta comunã Jibou a fost trecutã în categoria oraşelor la 17 februarie 1968, în prezent având în subordine administrativă satele Cuceu (atestat documentar în anul 1388), Husia (1405), Rona (1338) şi Var (1469). În arealul satului Cuceu a fost descoperit (în anul 1982) un tezaur monetar, din argint, alcãtuit din 487 de denari republicani (datând din perioada 209/208-48/47 î.Hr.), 33 de tetradrahme din Thasos, o drahmã emisã în perioada 315-circa 285 î.Hr. ş.a., cântărind în total 2,4 kg. În punctul numit “Fânaţe” au fost identificate urmele unei aşezări din secolele 2-4. Oraşul Jibou a fost afectat de inundaţiile catastrofale din lunile mai-iunie 1970.

Monumente

Biserica ortodoxã cu dublu hram -“Sfântul Gheorghe” şi “Sfantul Prooroc Daniil”, construitã în anii 1996-2001, cu picturi murale interioare originare, sfinţitã la 15 sept. 2013; biserica ortodoxã cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, construitã în anii 1930-1936 de comunitatea greco-catolicã şi preluatã de cultul creştin-ortodox în anul 1948; biserica reformatã, iniţial romano-catolicã, datând din secolul 13 şi preluatã de cultul reformat în secolul 16, incendiatã de tãtari în 1658 şi reparatã ulterior. Forma actuală a bisericii dateazã din anul 1749, datoratã restaurãrii efectuatã pe cheltuiala lui Wesselényi István. Biserica posedă o orgă din 1885, construitã de Kolonics István. În curtea bisericii existã statuia lui Wesselényi Miklós, operã a sculptorului Sepsi Iosif, dezvelitã în anul 2004; biserica romano-catolicã, ziditã în anii 1880-1886 de către meşteri poloni şi italieni, sfinţitã la 15 august 1886, cu altar donat de familia Wesselényi; biserica greco-catolică “Neprihănita Zămislire”, sfinţitã în anul 2007; castelul “Wesselényi”, declarat monument istoric în anul 2010 care, împreunã cu alte clădiri anexe (curia sau bucãtãria veche, manejul, grajdul, sera, cripta), formeazã un ansamblu arhitectural, aflat în mijlocul unui parc de 27 ha, care a fost amenajat ca grãdinã botanicã în 1968 de profesorul Vasile Fati. Castelul a fost construit în stilul barocului transilvãnean în mai multe etape, în anii 1778-1789, 1797-1800, sub conducerea arhitectului Franz Wrabetz, iar cele douã pavilioane sudice ale castelului au fost construite în anii 1807-1810, dupã planurile arhitectului Joseph Bittheuser. Interioarele castelului au fost amenajate şi pictate de Franz Neuhauser şi Johan Martin Stock pânã în anul 1810. Curia sau bucătăria veche a fost refacutã de cãtre baronul Wesselényi István în anul 1702 şi restauratã de urmaşi în anul 1749, manejul a fost construit în anul 1771 de Wesselényi Miklós (locotenent al Regimentului de husari), iar grajdul pentru cai în anul 1775 (în prezent aflat în stare de degradare). Cripta familiei Wesselényi, datând din secolul 18, nu se mai observã în prezent. În anul 2011, acest castel a fost retrocedat Evei Teleki, iar în anul 2015 a fost scos la licitaţie. Tot în oraşul Jibou mai existã castelul “Béldy” (1 100 m2), declarat monument istoric în anul 2010, construit de familia Béldy, în anii 1903-1905, într-o pãdure de stajar la circa 3 km de Jibou, pentru fiul lor Béldy Kalman. Naţionalizat la 11 iunie 1948, castelul a fost retrocedat în anul 2009 urmaşului Béldy Vasile, împreunã cu 5 ha de teren, ulterior cumpãrat de la acesta de către Consiliul Judeţean Sãlaj, în care azi funcţionează Centrul de Integrare prin terapii ocupaţionale. La Jibou mai existã clădirea Primăriei, construitã în anii 1906-1907 (azi destinatã unui spital), clădirea Judecãtoriei, inauguratã la 7 noiembrie 2008 ş.a. În satul Husia, atestat documentar în anul 1405 se află biserica din lemn cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, datând din anul 1848, extinsă în anul 1911, consolidatã cu contraforturi de beton şi reparatã în anii 1975-1979, azi declarată monument istoric, iar în satul Var, menţionat documentar, prima oară, în 1469, există biserica din lemn cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, datând de la începutul secolului 18, renovată şi cu prispă adăugată în anul 1820 şi pictată în 1861, declarată monument istoric, azi aflatã în stare de degradare.


About

The town of Jibou is located in the North West of Romania, in the historical province of Crişana, in the central-northeast area of ​​Sălaj County, at the South East foot of the Sălaj Hills, at 190-220 m altitude, guarded by Prisnel Peak to the East. (651 m altitude) and Dumbrava Hill to the South (558 m altitude), on the left bank of the Someş River, in the region of confluence with the Agrij River, at the intersection of the parallel of 47˚15’30” northern latitude with the meridian of 23˚15’30” longitude east, 26 km northeast of Zalău. Demographically, Jibou belongs to the category of small towns, with a population of 11,765 inhabitants (January 1, 2019), of which 5,829 males and 5,936 females. Area: 35.8 km2, of which 5.9 km2 in urban areas; density: 1,994 inhabitants / km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 10,407 inhabitants, 8,210 people were Romanians (78.9%), 1,192 Hungarians (11.5%), 584 Roma (5.6%) and 421 inhabitants (4.0%) belonged to other ethnic groups (Ukrainians, Slovaks, etc.). From a confessional point of view, 7,153 Orthodox (68.7%), 1,088 Reformed (10.5%), 746 Pentecostals (7.2%), 402 Baptists (3.9%) were registered in the same census, as well as 220 Jehovah’s Witnesses (2.1%), 151 Roman Catholics (1.5%), 127 Greek Catholics (1.2%), while 520 inhabitants (4.9%) belonged to other denominations (Plymouth Brethren, Seventh-day Adventists, Unitarians, Muslims, etc.) or were atheists, without religion or with undeclared religion. Jibou is an important road and railway junction of Sălaj County (the railway station was inaugurated on December 23, 1887). Railway rolling stock repair shops. Logging and ballast operations. Manufacture of machine tools, fiberglass, electrical and automation panels, plastic foils and tubes, stationery, clothing, furniture and food products (meat and dairy, bakery etc.). Museum of History and Natural Sciences. Public library, opened in 1948, now with a book collection of over 50,000 volumes and a valuable collection of bookmarks. Biology Research Center, inaugurated in 1990. House of culture (since 1967), renovated in 2014-2016. Aquarium. Zoo, established in 2004. Botanical Garden (27 ha), established by Professor Vasile Fati and inaugurated in 1968, with over 500 species of flowers. The two greenhouses, with the appearance of large domes, with a total area of ​​over 4,000 m2, with over 5,000 species of various tropical, subtropical, Mediterranean plants, ornamental plants, palm trees, coffee trees, etc. A forebay was created (in 1978) within the Botanical Garden, by damming the Valea Viilor brook, whose water is used for watering the plants. A Japanese garden was added in 2003. The town of Jibou is also a spa resort of local interest, with a sedative climate specific to hilly regions, with springs of sulphurous mineral waters, sulphate-rich, sodium-rich, calcium-rich, magnesium-rich mineral waters indicated in the treatment of rheumatic diseases. Geological reserve (“Rona limestones”), with a surface of 0.50 ha, declared on April 12, 2000 a protected area as well as a natural monument.

History

The town is mentioned for the first time in 1205 under the name Villa Chybur, then in 1460 with the toponym Zybó; in 1564 it was recorded as a fair with the name Oppidum Sibó and in 1750 with the name Zsibó. In various documents from 1854, the town was spelled Jibău. The former commune of Jibou became a town on February 17, 1968; it currently has under administration the villages of Cuceu (mentioned documentary in 1388), Husia (1405), Rona (1338) and Var (1469). In the area of ​​Cuceu village was discovered (in 1982) a collection of silver coins, consisting of 487 republican denars (dating from 209 / 208-48 / 47 BC), 33 tetra drachmas from Thasos, a drachma issued between 315 and about 285 BC etc., with a total weight of 2.4 kg. At the location called “Fânaţe” (Grassland) were identified traces of a settlement from the 2-4th centuries. The town of Jibou was affected by the catastrophic floods of May-June 1970.

Monuments

The double-patron Christian Orthodox Church – “Saint George” and “Saint Daniel the Prophet”, built in 1996-2001, with original interior murals, consecrated on September 15. 2013; the Orthodox Church dedicated to the “Holy Apostles Peter and Paul”, built in 1930-1936 by the Greek Catholic community and taken over by the Christian-Orthodox cult in 1948; the Reformed church, originally Roman Catholic, dating from the 13th century and taken over by the Reformed cult in the 16th century, set on fire by the Tartars in 1658 and later repaired. The current form of the church dates back to 1749, due to the restoration carried out at the expense of István Wesselényi. The church has an organ from 1885, built by István Kolonics. In the churchyard there is a statue of Wesselényi Miklós, the work of the sculptor Sepsi Iosif, unveiled in 2004; the Roman Catholic church, built in 1880-1886 by Polish and Italian craftsmen, consecrated on August 15, 1886, with an altar donated by the Wesselényi family; the Greek Catholic church “Immaculate Conception”, consecrated in 2007; Wesselényi Castle, declared a historic monument in 2010, which, together with other outbuildings (curia or old kitchen, riding school, stable, greenhouse, crypt), forms an architectural ensemble, located in the middle of a 27-hectare park, which was arranged as a botanical garden in 1968 by Professor Vasile Fati. The castle was built in the Transylvanian Baroque style in several stages, in the years 1778-1789, 1797-1800, under the supervision of the architect Franz Wrabetz; the two southern pavilions of the castle were built in the years 1807-1810, according to the plans of the architect Joseph Bittheuser. The interiors of the castle were designed and painted by Franz Neuhauser and Johan Martin Stock until 1810. The curia (or old kitchen) was rebuilt by Baron Wesselényi István in 1702 and restored by his descendants in 1749, the riding school was built in 1771 by Wesselényi Miklós (lieutenant of the Hussars Regiment), and the horse stable in 1775 (now in a state of disrepair). The crypt of the Wesselényi family, dating from the 18th century, is no longer visible today. In 2011, this castle was returned to Eva Teleki, and in 2015 it was put up for auction. Also in the town of Jibou there is the castle “Béldy” (1,100 m2), declared a historical monument in 2010, built by the Béldy family, in the years 1903-1905, in the middle of an oak forest, about 3 km from Jibou, for their son Béldy Kalman. Nationalized on June 11, 1948, the castle was returned in 2009 to the successor Béldy Vasile, together with 5 ha of land, later bought from him by the Sălaj County Council, where the Integration Center through occupational therapies operates today. In Jibou there is also the City Hall building, built in 1906-1907 (today intended for a hospital), the Court building, inaugurated on November 7, 2008, etc. In the village of Husia, documented in 1405, there is a wooden church dedicated to the “Holy Archangels Michael and Gabriel”, dating from 1848, extended in 1911, consolidated with concrete buttresses and repaired in 1975-1979, today declared a historical monument, and in the village of Var, mentioned in the documentary, for the first time, in 1469, there is a wooden church dedicated to the “Holy Apostles Peter and Paul”, dating from the early 18th century, renovated and with a porch added in 1820 and painted in 1861, declared a historical monument, today in a state of degradation.

Back to Romanian version