Dealuri (I)

IBĂNEŞTI, Dealurile ~, unitate deluroasă în extremitatea de Nord Vest a Câmpiei Moldovei, la graniţa cu Ucraina, extinsă pe direcţie Sud Vest-Nord Est, între râurile Buhai (afluent drept al râului Jijia) la Sud Vest şi Podriga (afluent stâng al râului Başeu) la Nord Est. Alcătuite predominant din marne argiloase, argile, gresii şi nisipuri. Prezintă numeroase fronturi cuestice orientate spre Nord. Înălţimile variază între 260 şi 339 m. Acoperite cu păduri de foioase (gorun, carpen, stejar).

ISTRIŢA, masiv deluros în partea de Sud Vest a Subcarpaţilor Buzăului, situat la Sud de aliniamentul văilor Cricovu Sărat–Nişcov şi încadrat la Vest şi Est de aceleaşi râuri (Cricovu Sărat şi Nişcov). Alcătuit din calcare cochilifere, gresii, marne, şisturi argiloase ş.a. Nod hidrografic (de aici izvorăsc râurile Sărata, Noianca, Ghighiu, Tohăneanca, Bălana ş.a.). Acoperit cu păduri de gorun, fag şi carpen, cu unele elemente termofile. Altitudinea maximă: 754 m. Spre Vest se continuă cu Dealu Mare. Exploatări de calcare. Viticultură (podgoria Pietroasele). La poalele lui, în partea de Nord Est, se află staţiunea balneoclimaterică Sărata-Monteoru de pe teritoriul comunei Merei, judeţul Buzău.

ISVERNA, Dealurile Isvernei, zonă deluroasă în partea de Nord–Nord Vest a Podişului Mehedinţi, parte componentă a acestuia, cu înălţimi care depăşesc 700 m altitudine (Cuca Mare 788 m, vârful Paharnicului 887 m – cel mai înalt din Podişul Mehedinţi) şi cu versante asimetrice, cu povârnişuri accentuate (35–40°) spre Nord şi Nord Vest şi pante mai domoale către Est şi Sud Est. Versantele cu expunere nordică sunt acoperite cu păduri, iar cele cu expunere sudică, cu pajişti şi culturi agricole.

IZVOARE, masiv deluros în Podişul Niculiţel, reprezentând cea mai mare înălţime a podişului (414 m).