Dealuri (I)

IBĂNEŞTI, Dealurile ~, unitate deluroasă în extremitatea de NV a Câmpiei Moldovei, la graniţa cu Ucraina, extinsă pe direcţie SV-NE, între râurile Buhai (afl. dr. al Jijiei) la SV şi Podriga (afl. stg. al Başeului) la NE. Alcătuite predominant din marne argiloase, argile, gresii şi nisipuri. Prezintă numeroase fronturi cuestice orientate spre N. Înălţimile variază între 260 şi 339 m. Acoperite cu păduri de foioase (gorun, carpen, stejar).

ISTRIŢA, masiv deluros în SV Subcarpaţilor Buzăului, situat la S de aliniamentul văilor Cricovu Sărat–Nişcov şi încadrat la V şi E de aceleaşi râuri (Cricovu Sărat şi Nişcov). Alcătuit din calcare cochilifere, gresii, marne, şisturi argiloase ş.a. Nod hidrografic (de aici izv. râurile Sărata, Noianca, Ghighiu, Tohăneanca, Bălana ş.a.). Acoperit cu păduri de gorun, fag şi carpen, cu unele elemente termofile. Alt. max.: 754 m. Spre V se continuă cu Dealu Mare. Expl. de calcare. Viticultură (podgoria Pietroasele). La poalele lui, în partea de NE, se află staţiunea balneoclimaterică Sărata-Monteoru de pe terit. com. Merei, jud. Buzău.

ISVERNA, Dealurile Isvernei, zonă deluroasă în partea de N–NV a Pod. Mehedinţi, parte componentă a acestuia, cu înălţimi ce depăşesc 700 m alt. (Cuca Mare 788 m, vf. Paharnicului 887 m – cel mai înalt din Podişul Mehedinţi) şi cu versanţi asimetrici, cu povârnişuri accentuate (35–40°) spre N şi NV şi pante mai domoale către E şi SE. Versantele cu expunere nordică sunt acoperite cu păduri, iar cele cu expunere sudică, cu pajişti şi culturi agricole.

IZVOARE, masiv deluros în Pod. Niculiţel, reprezentând cea mai mare înălţime a podişului (414 m).