Dealuri (N)

NĂDĂŞCUŢ, masiv deluros în Subcarpaţii Homoroadelor cu alt. de 738 m.

NĂSĂUD, Dealurile sau Muscelele Năsăudului, dealuri piemontane înalte (400–1 100 m alt.), parte componentă a Pod. Someşan, situate pe marginea de NE a Pod. Transilvaniei, la poalele de S ale M-ţilor Rodna, între văile râurilor Sălăuţa (la V), Cormaia, (la E) şi Someşu Mare, (la S). Sunt alcătuite din argile marnoase, gresii, conglomerate şi nisipuri, au structură monoclinală, sunt faliate şi puternic fragmentate de ape în mai multe culmi paralele cu înclinare spre S. Prezintă un relief specific de cueste. Alt. max.: 1 112 m (vf. Măgura). Acoperite în bună parte cu păduri de fag. Pomicultură.

NIRAJ, Dealurile Nirajului, subunitate a Pod. Târnavelor, situată între râul Niraj (la S şi E) şi valea mijlocie a Mureşului (în V), cu alt. de 450–500 m. Relief fragmentat, cu interfluvii asimetrice, sub formă de cueste, cu versanţi abrupţi, puternic afectaţi de torenţi şi alunecări de teren. Expl. de gaze naturale.