Dealuri (N)

NĂDĂŞCUŢ, masiv deluros în Subcarpaţii Homoroadelor cu altitudinea de 738 m.

NĂSĂUD, Dealurile sau Muscelele Năsăudului, dealuri piemontane înalte (400–1 100 m altitudine), parte componentă a Podişului Someşan, situate pe marginea de Nord Est a Podişului Transilvaniei, la poalele de Sud ale M-ţilor Rodna, între văile râurilor Sălăuţa (la Vest), Cormaia (la Est) şi Someşu Mare (la Sud). Sunt alcătuite din argile marnoase, gresii, conglomerate şi nisipuri, au structură monoclinală, sunt faliate şi puternic fragmentate de ape în mai multe culmi paralele cu înclinare spre Sud. Prezintă un relief specific de cueste. Altitudinea maximă: 1 112 m (vârful Măgura). Acoperite în bună parte cu păduri de fag. Pomicultură.

NIRAJ, Dealurile Nirajului, subunitate a Podişului Târnavelor, situată între râul Niraj (la Sud şi Est) şi valea mijlocie a râului Mureş (în Vest), cu altitudini de 450–500 m. Relief fragmentat, cu interfluvii asimetrice, sub formă de cueste, cu versante abrupte, puternic afectate de torenţi şi alunecări de teren. Exploatări de gaze naturale.