Dealuri (J)

JIMBOR, Dealurile Jimborului, zonă colinară în partea central-nordică a Podişului Transilvaniei, situată între râurile Someşu Mare (la Nord), Meleş (la Est), Fizeş (la Sud Vest) şi Someşu Mic (la Vest), parte componentă a Câmpiei Fizeşului (Câmpia Transilvaniei), constituită predominant din argile marnoase, gresii şi tufuri. Altitudinea maximă: 624 m (Dealul Unguraş). Prezenţa gresiilor şi a tufurilor generează pante mari, uneori abrupte. Pomicultură.

JIU, Dealurile Jiului sau Gruiurile Jiului, subunitate a Podişului Getic, situată în partea de Vest a acestuia, între râurile Motru (la Vest) şi Gilort (la Est). Constituite din depozite fluvio-lacustre şi loessoide de vârstă pleistocenă, Dealurile Jiului prezintă forme domoale, cu înclinare Nord Vest-Sud Est, puternic fragmentate de râurile Jiu, Cioiana, Valea Racilor, Jilţ, Borăscu ş.a., având înălţimi în jur de 400 m. Altitudinea maximă: 425 m. Acoperite cu păduri de foioase. Importantă zonă carboniferă (lignit) şi petroliferă a ţării.