Dealuri (J)

JIMBOR, Dealurile Jimborului, zonă colinară în partea central-nordică a Pod. Transilvaniei, situată între râurile Someşu Mare (la N), Meleş (la E), Fizeş (la SV) şi Someşu Mic (la V), parte componentă a Câmpiei Fizeşului (Câmpia Transilvaniei), constituită predominant din argile marnoase, gresii şi tufuri. Alt. max.: 624 m (Dealul Unguraş). Prezenţa gresiilor şi a tufurilor generează pante mari, uneori abrupte. Pomicultură.

JIU, Dealurile Jiului sau Gruiurile Jiului, subunitate a Pod. Getic, situată în partea de V a acestuia, între râurile Motru (la V) şi Gilort (la E). Constituite din depozite fluvio-lacustre şi loessoide de vârstă pleistocenă, Dealurile Jiului prezintă forme domoale, cu înclinare NV-SE, puternic fragmentate de râurile Jiu, Cioiana, Valea Racilor, Jilţ, Borăscu ş.a., având înălţimi în jur de 400 m. Alt. max.: 425 m. Acoperite cu păduri de foioase. Importantă zonă carboniferă (lignit) şi petroliferă a ţării.