Dealuri (Ş)

ŞĂRMĂŞAG, Dealurile Şărmăşagului, zonă deluroasă situată în partea de N a Dealurilor Vestice (Dealurile Silvano-Someşene), extinsă la N de Măgura Şimleului, între văile râurilor Crasna (la V) şi Maja (la E). Sunt alcătuite predominant din depozite argilo-nisipoase de vârstă pannoniană şi prezintă culmi domoale, separate de culoare depresionare. Alt. max.: 348 m. Cunoscute şi sub numele de Dealurile Majei.

ŞICLOD, masiv deluros situat la marginea de E a Pod. Transilvaniei, în partea de N a Dealurilor Târnavelor, care domină dinspre S Depr. Praid. Alt.: 1 028 m.

ŞIEU, Culmea Şieului, culme deluroasă în partea de N a Pod. Transilvaniei, cu alt. de 500–650 m, alcătuită din conglomerate tortoniene, cutate şi străpunse de sâmburi diapiri. Se află interpusă sub forma unei săgeţi, cu vârful spre NV, între văile Şieului (la NE) şi Dipşei (la SV). Este de fapt o prelungire sub forma unui ax anticlinal, spre NV, a Dealurilor Mureşului, care domină unităţile limitrofe prin pante accentuate, cu o diferenţă de nivel de 150–250 m. Culmea Şieu prezintă două înşeuări transversale (Herina şi Posmuş) care reprezintă vechile trasee ale unor văi coborâte din M-ţii Căliman. Alt. max.: 691 m (vf. Păltiniş).

ŞOARŞ, masiv deluros în partea de E a Pod. Hârtibaciului, reprezentând alt. max. a acestuia (659 m).

ŞOPOT, masiv deluros granitic, situat în Dealurile Zorlenţului, constituind alt. max. a acestora (358 m).