Câmpii (D)

DĂBULENI-BECHET, sector al câmpiei de terase ale Dunării, aflat în S Câmpiei Romanaţi, care nu a fost afectat de amplele lucrări de irigare şi de amenajare a terenurilor din această zonă, pentru a păstra un fragment de peisaj natural nealterat. Această regiune cuprinde dune de nisip şi ochiuri de apă alimentate de izvoare. În apele acestor mici lacuri se dezvoltă o bogată faună de nevertebrate, de mare interes ştiinţific şi, totodată, oferă condiţii propice de viaţă pentru multe păsări de apă (stârci, gâşte sălbatice, raţe pitice, berze, nagâţi, corcodei etc.).

DESNĂŢUI, Câmpia ~, unitate de câmpie în S-SV Olteniei, parte componentă a Câmpiei Române, situată între Piem. Bălăciţei, la N, râul Jiu, la E, şi Dunărea, la S şi V. Este formată, aproape în întregime, din terasele Dunării, acoperite cu numeroase câmpuri de dune. Alt. descresc de la 200 m, în N, la 15–20 m, în S. Drenată de râurile Desnăţui şi Sărăceaua. Zonă cerealieră. Cunoscută şi sub numele de Câmpia Băileşti.