Câmpii (L)

LUDUŞ, Colinele Luduşului, subunitate a Câmpiei colinare a Sărmaşului, cuprinsă între Pârâu de Câmpie (la E) şi aliniamentul format din Valea Florilor – cursul inf. al Arieşului (la V), alcătuită predominant din depozite sarmaţiene (argile marnoase, nisipuri, tufuri) cu structuri de domuri. C.L. apar în relief sub forma unor culmi prelungi, cu înălţimi de 400–500 m, cu pante domoale şi versanţi asimetrici, afectaţi de procese de ravenare şi alunecări de teren. C.L. sunt fragmentate de văi largi, iar pantele lor sunt în mare parte împădurite. Zăcăminte de gaze naturale.

LUGOJ, Câmpia Lugojului, subunitate a Câmpiei de Vest, situată în SE acesteia, între Pod. Lipovei (la N), Dealurile Lugojului (la E) şi Dealurile Pogănişului (la S), drenată de râurile Timiş şi Cerna cu afl. lor. Pătrunde în zonele deluroase limitrofe sub formă de golfuri, iar spre V se deschide larg către Câmpia Timişului. Acoperită cu soluri brune şi brune podzolite, propice culturilor agricole. Este o câmpie înaltă, a cărei alt. max. atinge 202 m.