Câmpii (L)

LUDUŞ, Colinele Luduşului, subunitate a Câmpiei colinare a Sărmaşului, cuprinsă între Pârâu de Câmpie (la Est) şi aliniamentul format din Valea Florilor – cursul inferior al râului Arieş (la Vest), alcătuită predominant din depozite sarmaţiene (argile marnoase, nisipuri, tufuri) cu structuri de domuri. Colinele Luduşului apar în relief sub forma unor culmi prelungi, cu înălţimi de 400–500 m, cu pante domoale şi versante asimetrice, afectate de procese de ravenare şi alunecări de teren. Colinele Luduşului sunt fragmentate de văi largi, iar pantele lor sunt în mare parte împădurite. Zăcăminte de gaze naturale.

LUGOJ, Câmpia Lugojului, subunitate a Câmpiei de Vest, situată în partea de Sud Est a acesteia, între Podişul Lipovei (la Nord), Dealurile Lugojului (la Est) şi Dealurile Pogănişului (la Sud), drenată de râurile Timiş şi Cerna cu afluenţii lor. Pătrunde în zonele deluroase limitrofe sub formă de golfuri, iar spre Vest se deschide larg către Câmpia Timişului. Acoperită cu soluri brune şi brune podzolite, propice culturilor agricole. Este o câmpie înaltă, a cărei altitudine maximă atinge 202 m.