Dealuri (Z)

ZĂBRĂUŢ, Platforma, Plaiul sau Piemontul ~, complex de dealuri cu structură piemontană, alcătuite din nisipuri, pietrişuri, argile loessoide, situat în NE Subcarpaţilor Vrancei, între Trotuş (la N) şi Şuşiţa (la S), reprezentând o prelungire către E a masivului deluros Ouşoru. Acest piemont marginal, format din trepte prelungi, este fragmentat de râurile Zăbrăuţ, Carecna, Domoşiţa ş.a. Alt. max.: 481 m. Zonă viticolă.

ZĂPODENI, masiv deluros în Pod. Central Moldovenesc, situat pe interfluviul dintre râurile Telejna şi Valea Fereştilor, în arealul com. Zăpodeni. Alcătuit din formaţiuni sarmaţiene argilo-nisipoase şi meoţiene (argile, nisipuri, cinerite andezitice). Alt.: 399 m.

ZORLENŢ, Dealurile Zorlenţului, zonă deluroasă (subunitate a Dealurilor Pogănişului), situată la poalele de NV ale M-ţilor Semenic, între văile râurilor Pogăniş (la N) şi Tău (la S), având aspectul unei culmi prelungi, cu mai multe ramificaţii, în cadrul căreia se succed (de la V la E) masivele deluroase Tâlva Mare (307 m alt.), Şopot (358 m, alt. max. a acestora), Culmea Mare (354 m) şi Danciu (328 m). Partea centrală a acestor dealuri este alcătuită din nisipuri, pietrişuri şi argile panoniene unde se remarcă şi o înşeuare largă prin care trec şoseaua şi c.f. ce asigură legăturile între Reşiţa şi Caransebeş. În dealurile Tâlva Mare şi Şopot sunt frecvente granitele şi granodioritele, iar în partea de SE a Dealurilor Zorlenţului apar şisturile cristaline.