Dealuri (Z)

ZĂBRĂUŢ, Platforma, Plaiul sau Piemontul ~, complex de dealuri cu structură piemontană, alcătuite din nisipuri, pietrişuri, argile loessoide, situat în partea de Nord Est a Subcarpaţilor Vrancei, între râurile Trotuş (la Nord) şi Şuşiţa (la Sud), reprezentând o prelungire către Est a masivului deluros Ouşoru. Acest piemont marginal, format din trepte prelungi, este fragmentat de râurile Zăbrăuţ, Carecna, Domoşiţa ş.a. Altitudinea maximă: 481 m. Zonă viticolă.

ZĂPODENI, masiv deluros în Podişul Central Moldovenesc, situat pe interfluviul dintre râurile Telejna şi Valea Fereştilor, în arealul comunei Zăpodeni. Alcătuit din formaţiuni sarmaţiene argilo-nisipoase şi meoţiene (argile, nisipuri, cinerite andezitice). Altitudinea: 399 m.

ZORLENŢ, Dealurile Zorlenţului, zonă deluroasă (subunitate a Dealurilor Pogănişului), situată la poalele de Nord Vest ale M-ţilor Semenic, între văile râurilor Pogăniş (la Nord) şi Tău (la Sud), având aspectul unei culmi prelungi, cu mai multe ramificaţii, în cadrul căreia se succed (de la Vest la Est) masivele deluroase Tâlva Mare (307 m altitudine), Şopot (358 m, altitudinea maximă a acestora), Culmea Mare (354 m) şi Danciu (328 m). Partea centrală a acestor dealuri este alcătuită din nisipuri, pietrişuri şi argile pannoniene unde se remarcă şi o înşeuare largă prin care trec şoseaua şi calea ferată care asigură legăturile între Reşiţa şi Caransebeş. În dealurile Tâlva Mare şi Şopot sunt frecvente granitele şi granodioritele, iar în partea de Sud Est a Dealurilor Zorlenţului apar şisturile cristaline.