Amara

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Amara se află în partea de Sud Est a României, în provincia istorică Muntenia, în zona central-estică a judeţului Ialomiţa, în Câmpia Bărăganului, la 30 m altitudine, pe malul de Nord Vest al lacului omonim, la intersecţia paralelei de 44°37’12” latitudine nordică cu meridianul de 27°19’12” longitudine estică, la 9 km Nord Vest de municipiul Slobozia. Din punct de vedere demografic, Amara face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 7 889 loc. (1 ian. 2019), din care 3 930 loc. de sex masc. şi 3 959 fem. Suprafaţa: 70,3 km2, din care 5,9 km2 în intravilan; densitatea: 1 337 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 7 345 de loc., 6 982 de persoane erau români (95,1%), 30 rromi (0,4%) şi 333 loc. (4,5)%) aparţineau altor etnii (ruşi-lipoveni ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 6 991 ortodocşi (95,2%), 13 penticostali (0,2%) şi 341 loc. (4,6%) aparţineau altor confesiuni (adventişti de ziua a şaptea, creştini de rit vechi ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Expl de gaze naturale. Produse de panificaţie. Culturi de cereale, sfeclã de zahãr, floarea-soarelui etc. Amara este o renumitã staţiune balneoclimatericã de interes naţional, cu funcţionare permanentã, cu climat continental de câmpie, cu veri cãlduroase, uneori toride (temp. medie a lunii iulie este de 22°C) şi ierni friguroase (media termicã a lunii ianuarie este de -3°C). Temperatura medie anualã este 10,3°C, iar vânturile predominante bat dinspre Nord Est. Amara este cunoscutã pentru valoarea curativã a apei lacului Amara (156 ha; 4 km lungime şi 200-800 m lãţime) şi a nãmolului sapropelic de pe fundul lacului, folosite încã din a doua jumãtate a secolului 19, fiind asemãnãtoare cu calitãţile celor de la Techirghiol ( şi lacul Amara). Primele analize chimice ale apei şi nãmolului lacului au fost fãcute de chimistul român Petru Poni în 1887, iar în 1892 a fost înfiinţat un serviciu al bãilor pentru exploatarea instalaţiilor de bãi calde în vane. În anul 1905 a fost datã în folosinţã prima instalaţie publicã de bãi calde în vane. În prezent, staţiunea Amara dispune de un complex balnear, format din douã hoteluri, complet renovate, cu instalaţii moderne de tratament. Staţiunea Amara este recomandatã pentru tratarea afecţiunilor reumatismale degenerative (spondiloze, artroze, poliartroze), inflamatorii şi abarticulare, a afecţiunilor neurologice periferice, ginecologice, dermatologice, endocrine, a bolilor profesionale, a sechelelor posttraumatice ş.a. Tabarã pentru copii, inauguratã în anul 1975, cu o capacitate de 110 locuri. Parc dendrologic (150 ha). Complexul turistic “Hermes”.

Istoric

În perimetrul oraşului Amara au fost descoperite vestigii neolitice (în special fragmente de vase ceramice), aparţinând culturii Boian (mileniul 4 i.Hr.). In anii 1857-1859 şi 1864-1866, în aceastã regiune s-au stabilit mai multe familii de mocani (oieri) veniţi din zonele Fãgãraşului şi Muscelului, care au întemeiat un cătun cu numele Băşica Galbenã sau Movila Galbenă. În perioada 1879-1882, tinerii cãsãtoriţi şi cei care au participat la Rãzboiul de Independenţã din 1877-1878, au fost împroprietãriţi cu pãmânt agricol, la locuitorii existenţi la acea datã adãugându-se şi alte 300 de familii venite din judeţele Buzău, Ialomiţa şi Prahova. În anul 1903, Amara era o comunã ruralã care avea în subordine administrativã satul Motâlva, atestat documentar în anul 1684. În prezent, orasul Amara are în subordine administrativã localitatea componentã Amara Nouă. La 29 octombrie 1977, satul Motâlva, atestat documentar în anul 1684, care aparţinea de comuna Amara, a fost desfiinţat şi înglobat în satul Amara, reşedinţa comunei Amara, azi fiind cartier al oraşului Amara, care are acest statut din 7 aprilie 2004.

Monumente

Biserica “Sfântul Nicolae”, construitã în perioada 1893-1895, cu picturi murale originare executate de Constantin (Costicã) Georgescu, restauratã în anii 1993-1995; biserica având dublu hram – “Schimbarea la Faţã” şi “Sfântul Antonie cel Mare”, ziditã în perioada 19 septembrie 1995 – 8 septembrie 2002; schitul “Sfântul Gheorghe” (de cãlugari), situat la 3 km de oraş, întemeiat în anul 2002, cu biserica având hramul “Sfantul Gheorghe”, ziditã în perioada 2003-2016 şi sfinţitã la 21 august 2016.


About

The town of Amara is located in the Southeast of Romania, in the historical province of Muntenia, in the central-eastern part of Ialomiţa County, in the Bărăgan Plain, at 30 m altitude, on the North West shore of the homonymous lake, at the intersection of the parallel 44 °37’12″North with the meridian of 27°19’12” East, 9 km North West of Slobozia municipality. In terms of demographics, Amara belongs to the category of small towns, with a population of 7,889 inhabitants (as of January 1, 2019), of which 3,930 males and 3,959 females. Area: 70.3 km2, of which 5.9 km2 in urban areas; density: 1,337 inhabitants / km2. At the population census from 20-31 October 2011, out of the total of 7,345 inhabitants, 6,982 people were Romanians (95.1%), 30 Roma (0.4%) and 333 inhabitants (4.5%) belonged to other ethnic groups (Russian-Lipovans, etc.). From a confessional point of view, at the same census were registered 6,991 Orthodox (95.2%), 13 Pentecostals (0.2%) and 341 (4.6%) belonged to other denominations (Seventh-day Adventists, Old Rite Christians, etc.), were atheists, without religion, or with undeclared religion. Exploitation of natural gas. Bread and bakery product manufacturing. Cultivation of cereals, sugar beet, sunflower, etc. Amara is a famous spa resort of national interest, with permanent operation, with a continental plain climate, with hot summers, sometimes extremely hot (average temperature in July is 22° C) and cold winters (average temperature in January is -3° C). The average annual temperature is 10.3° C, and the prevailing winds blow from the North East. Amara is known for the healing properties of the water of Lake Amara (156 ha; 4 km long and 200-800 m wide) and the sapropelic mud on the bottom of the lake, used since the second half of the 19th century, being similar to the qualities of Techirghiol (→ and Lake Amara). The first chemical analyzes of the water and the mud of the lake were made by the Romanian chemist Petru Poni in 1887, and in 1892 a bath service was established for the operation of hot bath tubs. In 1905, the first public hot tub installation was put into use. At present, the resort of Amara has a spa complex, consisting of two hotels, completely renovated, with modern treatment facilities. Amara resort is recommended for the treatment of degenerative rheumatic diseases (spondylosis, arthrosis, polyarthritis), inflammatory and abarticular, peripheral neurological, gynecological, dermatological, endocrine, and occupational diseases, post-traumatic sequelae, etc. Children’s camp, inaugurated in 1975, with a capacity of 110. Dendrological park (150 ha). “Hermes” tourist complex.

History

Neolithic remains (especially fragments of ceramic vessels) belonging to the Boian culture (4th millennium BC) have been discovered in the perimeter of the city of Amara. In the years 1857-1859 and 1864-1866, several families of mocani (shepherds) from the Făgăraş and Muscel areas settled in this region, and founded a hamlet called Băşica Galbenă or Movila Galbenă (The Yellow Mould). In the period 1879-1882, the young married people and those who participated in the War of Independence from 1877-1878, were appropriated agricultural land. Another 300 families from Buzău, Ialomiţa and Prahova counties joined the existing inhabitants at that time. Prahova. In 1903, Amara was a rural commune that had under administrative subordination the village of Motâlva, documented in 1684. At present, the town of Amara has under administrative subordination the component locality Amara Nouă. On Oct. 29 1977, the village of Motâlva (first documentary evidence is from 1684), which belonged to the commune of Amara, was dissolved and incorporated in the village of Amara, the residence of the commune of Amara, today being a district of the town of Amara, which has this status since April 7, 2004.

Monuments

“Saint Nicholas” Church, built between 1893-1895, with original murals executed by Constantin (Costica) Georgescu, restored in 1993-1995; the church has a double feast day – “The Transfiguration” and “Saint Anthony the Great”, built between September 19, 1995 – September 8, 2002; the hermitage “Sfântul Gheorghe” (of monks), located at 3 km distance from the town, founded in 2002, whose church’s patron saint is Saint George ( (Sfântul Gheorghe”), built between 2003-2016 and consecrated on August 22-23. 2016.

Back to Romanian version