Parcuri naţionale (B)

BUCEGI, PARCUL NAŢIONAL ~ → Bucegi, Masivul ~.

BUILA-VÂNTURARIŢA, parc naţional în SE M-ţilor Căpăţânii, jud. Vâlcea (4 186 ha), înfiinţat în 2004, în cadrul căruia se dezvoltă un relief pe calcare jurasice, intens tectonizate (abrupturi stâncoase, forme carstice etc.). Alt. max.: 1 885 m (vf. Vânturariţa).