Parcuri naţionale (B)

BUCEGI, Parcul Naţional ~ → Bucegi, Masivul ~.

BUILA-VÂNTURARIŢA, parc naţional situat în zona de Sud-Sud Est M-ţilor Căpăţânii (Carpaţii Meridionali), în partea de Vest-Nord Vest a judeţului Vâlcea, extins pe o suprafaţă de 4 186 ha, înfiinţat în anul 2004 şi declarat arie protejată de interes naţional la 12 ianuarie 2005. În cadrul acestui Parc naţional se dezvoltă un relief carstic predominant, reprezentat prin vârfuri şi creste alcătuite din calcare jurasice, intens tectonizate (abrupturi stâncoase, turnuri, ravene, chei, văi adâncite cu versante bine acoperite de păduri, platouri cu pajişti şi fâneţe, propice păstoritului etc.). Altitudinea maximă: 1 885 m (vârful Vânturariţa). Pădurile dese, alcătuite din fag (Fagus sylvatica) în amestec cu ulm (Ulmus glabra), stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus betulus), frasin (Fraxinus excelsior), mesteacăn (Betula pendula), paltin (Acer pseudoplatanus), brad (Abies alba) ş.a., adăpostesc o multitudine de animale, printre care ursul brun, lupul, râsul, jderul ş.a.). Caracteristica principală a acestui parc o constituie bogăţia şi varietatea mare a vegetaţiei ierboase, reprezentată prin numeroase specii de plante, care vegetează de la cele mai mari altitudini până către poalele munţilor, printre acestea remarcându-se floarea-de-colţi (Leontopodium alpinum), plantă declarată monument al naturii, ocrotită de lege, mierea-ursului (Pulmonaria officinalis), sângele voinicului (Nigritella rubra), bulbucul de munte (Trollius europaeus), brânduşa de munte (Crocus vernus), omagul galben (Acontium anthora), pufuliţa (Epilobium angustifolium) ş.a.

Parcul naţional Buila-Vânturariţa (jud. Vâlcea) - Vârful Vânturariţa
Parcul naţional Buila-Vânturariţa (judeţul Vâlcea) – Vârful Vânturariţa (Photo by Andrei Mike on Unsplash)