Dealuri (G)

GÂRBOU, Dealurile Gârboului, zonă deluroasă aparţinând Pod. Someşan (NV Pod. Transilvaniei), situată între râul Someş, la N şi NE, Dealurile Dejului, la E, Dealurile Clujului, la S, şi Depr. Almaş-Agrij, în V. Constituită în cea mai mare parte din conglomerate, gresii, argile marnoase ş.a. Alt. max.: 597 m.

GHERGHELEU, deal în Subcarpaţii Homoroadelor din SE Pod. Transilvaniei, situat la N de Rupea, între râurile Paloş şi Archita. Alcătuit din gresii moi, de vârstă sarmaţiană. Prezintă o cuestă spre Est. Alt. max.: 785 m.