Dealuri (U)

UNGURAŞ, Dealurile Unguraşului, zonă deluroasă în NV Pod. Transilvaniei, parte componentă a Dealurilor Jimborului, situată în unghiul format de confl. Someşului Mare cu Someşu Mic. Sunt alcătuite din depozite tortoniene (gresii, argile marnoase, sare, tufuri), au structuri largi de cute, conservând suprafeţe de nivelare cu energie mare (300–350 m), şi prezintă versanţi cu pante abrupte (15– 35° înclinare). Alt. max.: 624 m (Dealul Unguraş).