Dealuri (U)

UNGURAŞ, Dealurile Unguraşului, zonă deluroasă în partea de Nord Vest a Podişului Transilvaniei, parte componentă a Dealurilor Jimborului, situată în unghiul format de confluenţa râului Someşu Mare cu Someşu Mic. Sunt alcătuite din depozite tortoniene (gresii, argile marnoase, sare, tufuri vulcanice), au structuri largi de cute, conservând suprafeţe de nivelare cu energie mare (300–350 m), şi prezintă versante cu pante abrupte (15– 35° înclinare). Altitudinea maximă: 624 m (Dealul Unguraş).