Culoare depresionare (B)

BISTRA, culoar depresionar de origine tectonică, cu direcţie E-V, situat între M-ţii Poiana Ruscăi, la N şi Ţarcu, la S, străbătut de râul Bistra. Lungime: 27 km; lăţime max.: 2 km; supr.: 58 km2. Comunică spre E, prin pasul Poarta de Fier a Transilvaniei, cu Depr. Haţeg.