Însurăţei

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Însurăţei se află în partea de Sud Est a României, în provincia istorică Muntenia, în zona de Sud a judeţului Brăila, în Câmpia Bărăganului, la circa 45-50 m altitudine, pe dreapta râului Călmăţui, la intersecţia paralelei de 44°55′07′′ latitudine nordicã cu meridianul de 27°36′38′′ longitudine esticã, la 52 km Sud Vest de municipiul Brăila. Din punct de vedere demografic, Însurăţei face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 6 962 loc. (1 ian. 2019), din care 3 546 loc. de sex masc. şi 3 416 fem. Supr. 213 km2, din care 61,2 km2 în intravilan; densitatea: 114 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 6 528 loc., 5 947 de persoane erau români (91,1%), 360 rromi (5,5%) şi 221 loc. (3,4%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 5 249 de ortodocşi (95,7%) şi 279 loc. (4,3%) aparţineau altor confesiuni (baptişti, creştini dupã evanghelie, romano-catolici, adventişti de ziua a şaptea ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Oraşul Însurãţei este unul dintre nodurile rutiere importante ale judeţului Brăila. În perimetrul oraşului Însurăţei, respectiv pe teritoriul satului Valea Călmăţuiului, care îi aparţine din punct de vedere administrativ, au fost executate foraje de mare adâncime (c. 1 000 m), care au descoperit zãcãminte de ape geotermale (90-95°C), cu caracter cloruro-sodic, sulfatat, potasic, calcic şi magnezian, neexploatate încã, dar cu o valoare economicã şi balnearã deosebitã. Economia oraşului Însurãţei se caracterizeazã  prin existenţa unor mici unitãţi care produc cãrãmizi şi ţigle, confecţii textile, preparate din lapte, mezeluri, bere (din 1998), coniac, spirt, produse de panificaţie şi de patiserie ş.a. În oraş existã ateliere de confecţionare a diferitelor obiecte meşteşugãreşti (cojoace, piese de port popular, ştergare, scoarţe ş.a.). Ferme de creştere a bovinelor pentru lapte, a ovinelor şi a porcinelor. Abator. Centru pomicol, viticol şi de vinificaţie. Bibliotecã orăşenească, publicã. Casă de cultură. În arealul aceluiaşi sat, Lacu Rezii, există pădurea Viişoara, declaratã rezervaţie forestierã la 24 septembrie 1979, şi arie protejatã la 12 apr. 2000, cu un bogat fond cinegetic (cãprioare, mistreţi, fazani, iepuri ş.a.). Pãdurea Viişoara, extinsã pe 18,9 km2, este o rămăşiţă a foştilor codrii seculari, alcãtuitã din exemplare seculare de stejar brumãriu (Quercus pedunculiflora), în amestec cu arbori de stejar (Quercus robur), frasin (Fraxinus excelsior), arţar tãtãrãsc (Acer tataricum), salcâm (Robinia pseudacacia) ş.a. În cadrul acestei păduri, o suprafaţă de 39,4 ha este ocupată de puieţi de salcâm şi stejar, destinaţi împăduririi altor zone.

Istoric

Localitatea Însurăţei a fost întemeiatã în anul 1864 pe vatra cãtunului Pârlădeni, care exista, se pare, din anul 1760. Aşadar, ca urmare a Legii rurale adoptatã la 12/24 august 1864, prin care erau împroprietăriţi ţăranii cu pamânt (în medie cu circa 3,74 ha pentru fiecare familie), în aceastã zonã s-au stabilit nouă familii, care au primit pământ arabil. Ulterior, o altă Lege (cea numită “Legea însurăţeilor”, din 1878-1879) au mai fost împroprietãrite aici încã 508 familii de însurăţei, punându-se, astfel, bazele formării unei comune rurale, care a evoluat cu numele Însurăţei – nume provenit de la aceste familii nou întemeiate, numite familii de însurăţei. La sfârşitul secolului 19, comuna rurală Însurăţei era formată din satele Însurăţei şi Caragica, în care locuiau 1 822 de persoane. În anul 1950, în comuna Însurăţei a fost înglobat satul Lacu Rezii, ca urmare a desfiinţării comunei Lacu Rezii, iar în anul 1951 au fost înfiinţate satele Rubla (numit Valea Călmăţuiului de la 1 ian. 1965) şi Dropia cu persoane deportate politic. Comuna Însurăţei a fost trecutã în categoria oraşelor la 5 mai 1989, având în subordine administrativã satele Lacu Rezii, Măru Roşu şi Valea Călmăţuiului.

Monumente

În oraşul Însurăţei există biserica “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, zidită în anii 1890-1892, sfinţită la 25 martie 1925, reparată după stricăciunile provocate de cutremurele din noaptea de 9 spre 10 nov. 1940 şi de cel din seara zilei de vineri, 4 martie 1977, şi restaurată în anul 2003. În cartierul Dropia se află conacul familiei Panas, datând de la începutul secolului 20, retrocedat urmaşilor acesteia după anul 2005, iar în satul Lacu Rezii, întemeiat la începutul secolului 18, existã biserica “Sfântul Nicolae” , construită în anii 1840-1842, pe locul uneia din vãlãtuci, care data din anul 1740. Biserica, azi declarată monument istoric şi de arhitectură, păstrează fragmente de picturi murale interioare originare, şi a fost consolidatã şi restauratã în anii 2009-2010 şi resfinţitã la 7 noiembrie 2010, fiind una dintre cele mai vechi biserici din aceastã zonã.


About

The town of Însurăţei is located in the southeastern part of Romania, in the historical province of Muntenia, in the southern part of Brăila county, in Bărăganului Plain, at about 45-50 m altitude, on the right of the Călmăţui river, at the intersection of the parallel 44°55′07ʺ north latitude with the meridian of 27°36′38“ east longitude, 52 km southwest of Brăila. From a demographic point of view, Însurăţei belongs to the category of small towns, with a population of 6,962 inhabitants (January 1, 2019), of which 3,546 males and 3,416 females. Supr.: 213 km2, of which 61.2 km2 in urban areas; density: 114 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 6,528 inhabitants, 5,947 people were Romanians (91.1%), 360 Roma (5.5%) and 221 inhabitants (3.4%) belonged to other ethnic groups. From a confessional point of view, the same census recorded 5,249 Orthodox (95.7%) while 279 inhabitants (4.3%) belonged to other denominations (Baptists, Christians according to the Gospel, Roman Catholics, Adventists on seventh, etc.), were atheists, without religion or with undeclared religion. The town of Însurăţei is one of the important road junctions of Brăila County. In the perimeter of the town of Însurăţei, respectively on the territory of the village of Valea Călmăţuiului (which belongs to it from an administrative point of view), deep drilling was carried out (about 1,000 m), leading to the discovery of geothermal water deposits (90-95°C), with chloride-sodium, sulphate, potassium, calcium and magnesium content, not yet exploited, but highly valuable from economic and spa potential standpoint. The economy of the town of Însurăţei is characterized by the existence of small companies that produce bricks and tiles, textiles, milk preparations, sausages, beer (since 1998), brandy, alcohol, bakery and pastry products, etc. In the town there are also workshops producing various handicrafts (sheepskin coats, traditional folk costumes, traditionally embroidered towels, traditional rugs, etc.). Livestock farms (dairy cattle, sheep and pigs). Abattoir. Fruit, wine and winery center. Public library. House of culture (community centre).

History

The settlement of Însurăţei was founded in 1864 on the teritorry of the Pârlădeni hamlet, the latter seemingly founded since 1760. As a result of the Rural Law adopted on 12/24 August 1864, by which the peasants were granted the ownership of land (on average 3.74 ha per family), nine families received arable land and settled in this area. Later, another law (the so-called “Marriage Law” of 1878-1879) another 508 young families were given land, thus laying the foundations for the formation of a rural commune, which evolved under the name of the Însurăţei (“freshly married”) – a name derived from these newly founded families. At the end of the 19th century, the rural commune of Însurăţei consisted of the villages of Însurăţei and Caragica, with 1,822 inhabitants. In 1950, the village of Lacu Rezii was incorporated in the commune of Însurăţei, as a result of the dissolution of the commune of Lacu Rezii, and in 1951 the villages of Rubla (called Valea Călmăţuiului from January 1, 1965) and Dropia were founded, being populated with political deportees. The Însurăţei commune became a town on May 5, 1989, having in its administrative subordination the villages Lacu Rezii, Măru Roşu and Valea Călmăţuiului.

Monuments

In the town of Însurăţei there is the church “Saint Emperors Constantine and Helen”, built in 1890-1892, consecrated on March 25, 1925, repaired after the damage caused by the earthquakes from November 9th-10th, 1940 and the one from March 4, 1977, and restored in 2003. In the Dropia neighborhood there is the mansion of the Panas family, dating from the early 20th century, returned to its descendants after 2005, and in the village of Lacu Rezii, founded at the beginning of the 18th century, there is the “Saint Nicholas” church, built in the years 1840-1842, on the site of a cob one, dating from 1740. The church, today declared a historical and architectural monument, preserves fragments of original interior murals, and was consolidated and restored in 2009-2010 and reconsecrated on November 7, 2010, being one of the oldest churches in this area. In the area of ​​the same village, Lacu Rezii, there is the Viişoara forest, declared a forest reserve on September 24, 1979, and a protected area on April 12, 2000, with a rich hunting potential (deer, wild boars, pheasants, rabbits, etc.). The Viişoara forest, with an area of more than 18.9 km2, is a remnant of the former secular forests, made up of secular specimens of Grayish oak (Quercus pedunculiflora), mixed with European oak (Quercus robur), European ash (Fraxinus excelsior), Tatar maple (Acer tataricum), Robinia pseudacacia etc. Within this forest, an area of ​​39.4 ha is planted with acacia and oak seedlings, intended for the afforestation of other areas.

Back to Romanian version